landeigenaar - definitie, concept en wat het is

Een landeigenaar is de persoon die een bepaald land bezit. Het woord landeigenaar wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de rechtmatige eigenaar van een groot stuk land met landbouw- en veeteeltactiviteiten. De etymologie van dit woord geeft al duidelijk de betekenis aan, aangezien de landeigenaar afkomstig is van terra of land en van tenens, wat het ook is.

Over het algemeen hebben de grootgrondbezitters het eigendom van het land door een erfenis, zoals historisch is gebeurd in Spanje, Argentinië of Colombia (in de Argentijnse traditie is er bijvoorbeeld de landeigenaar in Buenos Aires voor wie de gaucho's werken).

De denigrerende betekenis van de term

Een grondeigenaar is in principe niets meer dan de eigenaar van een stuk land. Het is echter een term die nog steeds op een ongunstige manier wordt gebruikt. Dit heeft een logische verklaring en met historische wortels, aangezien de eigenaren van het land macht, rijkdom en privileges hebben gehad. Je zou kunnen zeggen dat de huisbaas de eigentijdse versie van de feodale heer is. Omdat de landeigenaren het land bezitten, hebben ze ermee kunnen doen wat ze passend achtten en het zelfs op een niet-productieve manier gebruiken (als jachtgebied of als zomerverblijf).

Op deze manier dachten de boeren die weinig land hadden dat het land van de landeigenaar een oplossing voor hun lijden kon zijn. Deze omstandigheid heeft door de geschiedenis heen allerlei conflicten veroorzaakt: de illegale bezetting van land, onteigeningen in turbulente periodes en allerlei sociale spanningen tussen landeigenaren en boeren.

Het archetype van de verhuurder

De historische betekenis van de term heeft een archetype van de verhuurder gecreëerd. Deze persoon werd dus gezien als een uitbuiter, als iemand zonder sociaal geweten, een geprivilegieerd lid van de samenleving, iemand die geniet van onverdiende levensomstandigheden en, uiteindelijk, een persoon met een grote macht die een rem vormt op geweld. Gelijke kansen. Tegelijkertijd is het archetype van de landheer de onwankelbare vijand van de communistische en anarchistische beweging geworden. Het motto "het land voor degenen die het bewerken" is een duidelijke synthese van wat de figuur van de landeigenaar in de wereld heeft vertegenwoordigd.

Landhervorming, een voorbeeld van verzet tegen verhuurders

In veel landen van de wereld hebben landbouwhervormingen plaatsgevonden. Een agrarische hervorming is, kort gezegd, een ingrijpende wetswijziging met als doel het grondbezit te veranderen. In het algemeen probeert een landbouwhervorming ervoor te zorgen dat het land niet in handen is van een paar eigenaren, en tegelijkertijd wordt met deze maatregel gestreefd naar een grotere landbouw- en veeteeltproductiviteit.

Foto's: iStock - duncan1890 / Linda Steward