definitie van familie

Het is een emotionele en / of bloedige band tussen ten minste twee mensen, van wie de erkenning zich ontwikkelt op juridisch en sociaal-cultureel gebied volgens een dynamiek van veelheid aan opties, terwijl religie zich inspant om de traditionele voorschriften te handhaven die worden beheerst door de band die voor God is uitgesproken man en vrouw, en de projectie van hun nakomelingen. Familie komt van het Latijnse "famulus", vertaald als bediende of zelfs begrepen als slaaf als een duidelijke boodschap van bezit van de eigenaar van het huis. Een oorsprong die de "pater familia" beschrijft als een koning, een man aan het hoofd, die gediend moet worden, en zelfs in de huidige tijd een scherpe ongelijkheid blootlegt met herinneringen.

Hoe komt het gezin tot stand?

Sociologen bestuderen de verschillende sociale structuren en een van de meest relevante vormen van sociale organisatie is het gezin, dat soms wordt gedefinieerd als de basiscel van de hele samenleving. Wat we uiteindelijk zijn als individuen, hangt van veel factoren af: onze genetische programmering, de sociale omgeving en tussen de een en de ander zou het gezin zijn. Het gezin vervult als instelling verschillende functies: het heeft een vormend en educatief karakter en is tegelijkertijd gericht op wederzijdse hulp tussen de leden.

Als individuen worden we in een gezin geboren en na verloop van tijd creëren we een nieuwe gezinsstructuur. Dit betekent dat het erg moeilijk zou zijn om mensen buiten hun familierelaties te begrijpen.

Verschillende modellen van gezinsvereniging

De sociologie behandelt de kwestie van het gezin door de mate van verwantschap tussen de leden waaruit het bestaat te analyseren. Zo is er het kerngezin, waartoe ook ouders en kinderen behoren. We kunnen ook praten over alle leden van een familiekern (ooms, neven, grootouders ...).

Begrijp het gezin van een alleenstaande ouder

De term eenoudergezin is onlangs bedacht, een term waarin de kinderen bij een van hun ouders wonen. Laten we aan de andere kant niet vergeten dat er de laatste jaren nieuwe opvattingen over het gezin zijn ontstaan ​​uit modellen van samenleven die verschillen van de traditionele (de facto verbintenissen met of zonder kinderen, fusie van twee gezinnen uit een eerdere scheiding, mensen van hetzelfde geslacht, enz.) In ieder geval is het concept van familie niet uniform en hangt het af van elke cultuur en traditie.

Evolutie van het postulaat op religieus, sociaal en cultureel niveau

Het concept van familie is in de loop van de tijd veranderd. In de Romeinse beschaving was er de figuur van de pater familia of vader van het gezin, die zijn vrouw en kinderen financieel ondersteunde en de meest verantwoordelijke was vanuit juridisch en sociaal oogpunt. Dit concept heeft historische gevolgen gehad van de eerste orde, met name de opvatting van het patriarchale gezin (de figuur van de vader is de sleutel tot het begrijpen van de sociale rol van elk van de leden van de groep).

Men zou kunnen stellen dat de visie van de Romeinen op het gezin de latere historische ontwikkeling heeft bepaald. Als we aan het concept van familie denken, associëren we het in feite automatisch met een gedeelde woning, een relatie, een institutionele unie (burgerlijk of religieus huwelijk), huiselijke relaties en een affectief element. Dit algemene idee is niet exclusief voor de westerse wereld, aangezien er in het oosten ook een patriarchale structuur is en de vader het ware 'hoofd' is van de familiekern.

De affectieve component

Een familiekern is, kort gezegd, een reeks affectieve, economische en sociale banden. Verwantschapsbanden vertegenwoordigen een formeel aspect van het gezin, dat wil zeggen dat ze een manier zijn om het in een bepaalde volgorde te begrijpen en te structureren. Het essentiële aspect van elk gezin is echter de emotionele relatie tussen de leden (de rol van een biologische vader gaat mogelijk niet gepaard met een gevoel van liefde en, integendeel, een stiefvader kan als een echte vader worden beschouwd).

Andere gezinnen

Soms wordt de term familie niet geassocieerd met een bloedverwantschap of een vorm van samenleven in huis. We zeggen zelfs dat collega's een groot gezin vormen of we beschouwen een huisdier als nog een lid van het gezin. Als ik bijvoorbeeld zeg dat mijn vrienden deel uitmaken van mijn familie, geef ik uiting aan een sterk gevoel van verbondenheid tussen mijn vrienden en mijzelf.

Familie en taal

In gewone communicatie gebruiken we veel ideeën en uitdrukkingen die naar het gezin verwijzen. Als een kind tot een gezin behoort met weinig emotionele banden of met duidelijke sociale en economische problemen, wordt er gezegd dat het uit een gebroken gezin komt. Het spreekwoord bevat allerlei verwijzingen (van de familie en de zon, hoe verder weg hoe beter, van zingende ouders, distelvinkkinderen of de was wordt thuis gewassen). In veel delen van de wereld wordt het begrip "van een goed gezin zijn" gebruikt, wat inhoudt dat iemand deel uitmaakt van een welvarend gezin.

Ten slotte is het de moeite waard eraan te denken dat taalverwerving alleen kan worden begrepen als een leerproces binnen het gezin.

Foto's: iStock - visueel / svetikd