definitie van het kennende onderwerp

Vanuit metafysisch oogpunt wordt de agent van intellectuele kennis het kennende subject genoemd.

Het wetende subject is een sleutelterm in de geschiedenis van de kennistheorie, aangezien er zonder agent subject geen kennis op zich is.

Elk cognitief object wordt door het menselijk intellect begrepen. Op deze manier heeft het object zijn reden om vanuit intellectueel oogpunt te zijn, wanneer het in relatie tot het onderwerp wordt geplaatst.

Een wetend subject is iemand die het intellectuele vermogen heeft om een ​​bepaalde realiteit te interpreteren. Vanuit dit oogpunt heeft de mens de gave van intelligentie die redenering en reflectie mogelijk maakt op basis van de mentale interpretatie van de werkelijkheid.

Kennis is een immanente handeling

Er zijn verschillende soorten acties. Er zijn acties die immanent zijn, dat wil zeggen dat ze een doel op zich zijn. Een type van immanente actie is de handeling van het weten, aangezien kennis geen middel is met betrekking tot een doel, maar eerder een doel dat op zichzelf een positieve geldigheid heeft.

Door de geschiedenis van de filosofie heen zijn er verschillende kennistheorieën die het debat rond het kennisproces zelf openen. Er zijn denkers die menen dat mensen via hun kennis toegang kunnen krijgen tot de werkelijkheid op zich. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het realistische denken van Thomas van Aquino.

Het onderwerp en de visie van Kant kennen

Er zijn echter andere denkers die beweren dat kennis de relatie tussen het object en het bewustzijn aantoont: Kant legt het verschil uit tussen het object zelf en het object in relatie tot het 'voor mij van bewustzijn'.

Integendeel, het constructivistische denken concludeert dat het wetende subject zijn eigen realiteit creëert.

Cognitieve activiteit

De cognitieve activiteit die door het subject wordt uitgevoerd, toont het belang van het denken als uitgangspunt voor het genereren van nieuwe ideeën die niet alleen worden gekenmerkt door de objectiviteit van het object, maar ook door de subjectiviteit van het denken zelf. Ieder mens interpreteert de werkelijkheid vanuit zijn eigen standpunt dat wordt gekenmerkt door zijn eerdere ervaringen en persoonlijke ervaringen.

Kennis heeft ook invloed op de besluitvorming en de wil, aangezien weten de basis is van willen waarover vooraf is nagedacht