eigenschap definitie

Het is bekend onder de term onroerend goed aan elk nieuw maar gebruiksklaar onroerend goed of dat al langdurig in gebruik is en het kan onduidelijk een appartement of een huis zijn, terwijl in de wet de term eigendom hier een benaderende betekenis voor heeft, maar natuurlijk met een breder karakter dan wat het goed zelf zal zijn, legaal en gerelateerd aan de wet.

Dan voor het recht, eigendom is hij Onmiddellijke directe macht over een voorwerp of goed dat de eigenaar van dat goed of dat voorwerp zal bezitten en wat hem in staat zal stellen er vrijelijk over te beschikken, uiteraard en altijd binnen een wettelijk kader​Het voorwerp van het eigendomsrecht bestaat uit al die activa die kunnen worden toegeëigend, maar daarvoor moet het goed voldoen aan drie condities: dat het nuttig is, dat het in een beperkte hoeveelheid bestaat en dat het kan worden bewoond.

Het eigendomsrecht wordt niet alleen overwogen in elke specifieke nationale grondwet van elk land, maar ook in internationale verdragen, verdragen en verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 binnen de VN werd afgekondigd.

Dit recht om de eigenaar van zoiets te zijn, staat toe dat, in het geval dat anderen het aanvallen of beschadigen, we degenen die ons recht op dat specifieke goed schenden, via de rechtbank kunnen claimen of aan de kaak stellen. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin we een motorfiets hebben, en wanneer we deze op een parkeerplaats achterlaten terwijl we winkelen of wachten bij de dokter, steelt iemand hem van ons. Of in een ander geval, als we een huis hebben dat we aan het afbouwen zijn, en we plotseling ontdekken dat iemand zich de faciliteiten heeft toegeëigend die bij ons als hun eigenaren horen.

In bijna alle wetten veronderstelt het recht op eigendom, overgenomen en geïnspireerd door het Romeinse recht drie faculteiten: gebruik of ius utendi, genieten of ius fruendi en dispositie ius abutendi.

De eerste verwijst naar het recht dat de eigenaar van een onroerend goed zal moeten gebruiken, maar wees voorzichtig, zolang dit gebruik geen schade toebrengt en ook geen schade toebrengt aan anderen, bijvoorbeeld de persoon die een eigendom verwerft. onroerend goed om het een commerciële danszaal te geven, u moet bijvoorbeeld enkele basisregels voor coëxistentie in acht nemen, anders kunnen uw buren wettelijk tegen u optreden en verliest de eigenaar het recht om het onroerend goed te gebruiken.

Aan de andere kant is het ius fruendi het recht om van het goede te genieten, dit betekent dat alles wat het goede voortbrengt, met of zonder zijn aanwezigheid, eigendom zal zijn van en erover kan beschikken, terwijl dit bijvoorbeeld natuurlijk of burgerlijk kan zijn. Ik heb een hond en ik zorg ervoor dat hij een baby krijgt, en deze, op het moment dat ze worden geboren, zullen van mij zijn, dit is een natuurlijke vrucht en de burger is bijvoorbeeld wanneer ik een appartement verlaat en het voor huur, het geld dat mij zal betalen aan de persoon die het huurt, is een burgerfruit.

En tot slot, het ius abutendi is wat ons in staat stelt om het ding te verwijderen, dit impliceert uw recht om het te vernietigen, te wijzigen en zelfs aan een ander te geven.

Buiten ons eigendomsrecht op materiële goederen waarvan we de titel "eigenaren" hebben, kunnen we in sommige gevallen natuurlijk een deel of alle goederen verliezen als we bepaalde verplichtingen die voor ons zijn aangegaan bij organisaties, bedrijven of instellingen niet nakomen. Een veelvoorkomend geval is bijvoorbeeld dat een financiële entiteit zoals een bank een deel van onze eigendommen in beslag neemt, de eigendom ervan wegneemt als een manier om een ​​schuld af te lossen die we met de entiteit hebben aangegaan en dat we, al dan niet opzettelijk, niet tijdig hebben voldaan aan de betalingen die met een dergelijke bank zijn overeengekomen. Onze eigendommen vormen ons patrimonium of kapitaal, en dat is wat er in het spel komt als we schulden aangaan (bijvoorbeeld in het geval van leningen) of verplichtingen (in het geval van verhuur van onroerend goed).