definitie van middelen

Hulpbronnen zijn die elementen die de samenleving een of ander voordeel opleveren. In de economie zijn hulpbronnen die factoren die gecombineerd in staat zijn om waarde te genereren bij de productie van goederen en diensten. Dit zijn, vanuit een klassiek economisch perspectief, kapitaal, land en arbeid.

Kapitaal moet worden opgevat als die elementen die dienen voor de productie van goederen en die op hun beurt kunstmatig zijn geproduceerd.​Ze hebben de eigenschap dat ze in de loop van de tijd meegaan en slechts zeer langzaam slijten. Kapitaal wordt meestal verbeterd door investeringen die de productiemogelijkheden in termen van kwantiteit vergroten. Enkele voorbeelden van kapitaalgoederen zijn dus machines of onroerend goed.

Anderzijds, land omvat alle natuurlijke hulpbronnen die kunnen worden gebruikt om goederen te produceren of om direct te worden geconsumeerd​Het is duidelijk dat deze factor, in tegenstelling tot kapitaal, niet wordt geproduceerd, maar rechtstreeks uit de natuur wordt gehaald. Dit element omvat minerale afzettingen, vruchtbare gronden, enz. Historisch gezien was het de bron van grote geschillen die oorlogen en bloedvergieten veroorzaakten. Het heeft ook tot enorme controverses geleid met betrekking tot de verschijnselen van landbouwhervormingen, die de ongelijke verdeling van land benadrukken.

Ten slotte, werk is de inspanning die mensen leveren om te produceren​Historisch gezien was de overheersende manier van werken slavernij, maar met de ontwikkeling van het kapitalisme is loonarbeid de belangrijkste vorm die werd geïnstalleerd. Het salaris is op zijn beurt de prijs van werk op de arbeidsmarkt.

Sommige auteurs, zoals Marx, benadrukten de conflicterende relaties tussen deze elementen, vooral tussen kapitaal en arbeid, voor zover ze niet harmonieus geïntegreerd zijn, maar beide tegengestelde doelen hebben. Volgens dit standpunt zouden de bestaande tegenstellingen een einde maken aan het economische systeem.

De juiste weging die een land moet maken van de beschikbare middelen is van groot belang om deze ten volle te benutten om zich optimaal in de wereld te positioneren. Van de maatregelen die in dit verband zijn genomen, is een van de belangrijkste het bereiken van een juiste integratie van deze middelen.