geboorte-sterftecijfer - definitie, concept en wat het is

Om de levensstandaard van een samenleving te kennen, gebruikt de sociologie een reeks objectieve parameters of indicatoren die een algemene visie op een gemeenschap mogelijk maken. Er zijn allerlei parameters, zoals onder meer het bbp, kilometers wegen, scholingsniveau of inkomen per hoofd van de bevolking. Er zijn echter twee indicatoren die buitengewoon belangrijk zijn: het geboortecijfer en het sterftecijfer. De gegevens die door beide worden verstrekt, geven aan welk niveau van menselijke ontwikkeling een land heeft, aangezien ze verwijzen naar de meest essentiële menselijke conditie, leven en dood.

Het geboortecijfer

Deze variabele, ook wel het bruto geboortecijfer genoemd, wordt berekend door het aantal geboorten in een bepaalde periode te delen door het aantal inwoners en dit alles wordt vermenigvuldigd met duizend. Een hoog geboortecijfer komt voor wanneer het meer dan 30 per duizend inwoners in een jaar bedraagt, een gematigd tussen 15 en 30 en een laag onder de 15. Het is een indicator waarmee de vruchtbaarheid objectief kan worden gemeten, dat wil zeggen het gemiddelde aantal kinderen. elke vrouw in de vruchtbare leeftijd heeft.

Landen met hoge geboortecijfers hebben doorgaans een zwakke economische ontwikkeling en landen met lage geboortecijfers zijn ontwikkelde landen. Deze laatste omstandigheid is problematisch, want als het aantal geboorten afneemt, neigt de bevolking tot vergrijzing.

Het sterftecijfer

Deze demografische indicator stelt het aantal sterfgevallen in een bevolking vast voor elke duizend inwoners gedurende een bepaalde periode, normaal gesproken een jaar. Wat betreft de wiskundige formule die wordt gebruikt om deze gegevens vast te stellen, is het aantal sterfgevallen gelijk aan het aantal sterfgevallen dat zich gedurende een jaar heeft voorgedaan, gedeeld door de totale bevolking en dit alles wordt vermenigvuldigd met 1000. Deze indicator staat technisch bekend als het ruwe sterftecijfer.

Het sterftecijfer in de wereld is zeer heterogeen. Zo overschrijdt het in sommige Afrikaanse landen meer dan 20 sterfgevallen per duizend inwoners per jaar en in landen als Duitsland of Portugal wordt dit percentage gehalveerd, dat wil zeggen 10 sterfgevallen per duizend inwoners in een jaar.

Het sterftecijfer wordt ook bestudeerd in relatie tot de kinderpopulatie onder de 5 jaar. In de armste landen vindt de meerderheid van de kindersterfte plaats tijdens de bevalling of in de eerste levensmaanden (normaal gesproken vallen sterfgevallen door mogelijk te voorkomen ziekten zoals malaria of longontsteking).

Foto's: Fotolia - Gstudio / Tawatchai1990