Categorie: communicatie

Definitie van stroomschema

Definitie van stroomschema

Een stroomschema is een schematische manier om ideeën en concepten in relatie weer te geven. Wordt vaak gebruikt om algoritmen grafisch te specificeren. Stroomdiagrammen staan ​​bekend als die representatieve afbeeldingen die worden gebruikt om concepten te schetsen die verband houden met programmeren, economie, technische en / of technologische processen, psychologie, onderwijs en bijna elk onderwerp van analyse. Str
Definitie van openbaarmakingsartikel

Definitie van openbaarmakingsartikel

EEN populair artikel is over het algemeen een korte tekst, die kan feiten, ideeën, concepten, ideeën en ontdekkingen uit te leggen die verband houden met wetenschappelijk en technologisch werk, dat bedoeld is voor een algemener publiek en niet gespecialiseerd is in het onderwerp dat het behandelt, hoewel het wel geïnteresseerd is en dat zal worden verspreid in de geschreven media via een vrij gemeenschappelijke en betaalbare taal voor de gemiddelde lezer.
Advies artikel definitie

Advies artikel definitie

Het opinieartikel is een journalistieke tekst die de gevoelens of gedachten van een bepaalde persoon of media verwoordt over een kwestie die de publieke opinie interesseert​Opinieartikelen gaan over verschillende onderwerpen: onder meer politiek, economie, samenleving, shows, sport. In ieder geval moeten we zeggen dat wanneer een relevante en krachtige gebeurtenis plaatsvindt in een land met concrete gevolgen voor de gemeenschap, er opinieartikelen in overvloed aanwezig zijn op de pagina's van de belangrijkste kranten. S
Definitie van Graph

Definitie van Graph

In algemene termen verwijst het woord grafisch naar schrijven of afdrukken en alles wat daarmee samenhangt.Maar ook, met een grafiek, verstaat men de weergave van gegevens, bijna altijd numeriek, hoewel het ook cijfers of tekens kunnen zijn, door middel van lijnen, vlakken of symbolen om de relatie te bepalen die ze met elkaar onderhouden.
Definitie van interview

Definitie van interview

U kunt beginnen met het concept van een interview te definiëren als een communicatieve handeling die tot stand komt tussen twee of meer mensen en die een bepaalde structuur heeft die is georganiseerd door het formuleren van vragen en antwoorden. Het interview is een van de meest voorkomende vormen en kan in verschillende situaties of gebieden van het dagelijks leven worden gepresenteerd.
Wat is retorische figuur

Wat is retorische figuur

Spraakfiguren, ook wel spraakfiguren genoemd, vertegenwoordigen een andere manier om taal te gebruiken. Het doel van deze figuren is om een ​​originelere, meer literaire communicatieve stijl te creëren.In het Spaans zijn er meer dan honderd stijlfiguren en veel daarvan zijn varianten van hetzelfde idee. Aan
Definitie van Comic

Definitie van Comic

De term komisch wordt gebruikt om die vormen van grafisch verhaal aan te duiden die zijn samengesteld op basis van tekeningen die in vignetten zijn ingekaderd. De strip kan ook een stripverhaal worden genoemd, afhankelijk van de plaats of regio waarin hij wordt genoemd. De strip is een kunstvorm die vooral in de 20e eeuw populair is geworden, hoewel we in andere tijden in de geschiedenis verschillende antecedenten van deze vorm van verhaal kunnen vinden.
Definitie van lichaamsuitdrukking

Definitie van lichaamsuitdrukking

Het concept van lichamelijke expressie wordt gebruikt om te verwijzen naar die mensen die hun lichaam gebruiken, de bewegingen en vormen die ze ermee kunnen bereiken om verschillende soorten ideeën uit te drukken. Over het algemeen wordt het begrip lichamelijke expressie toegepast op artiesten zoals dansers, choreografen, mimespelers, enz.
Definitie van brainstormen

Definitie van brainstormen

Het proces dat bekend staat als brainstormen (of ook populair in het Engels als brainstormen) is een didactisch en praktisch proces waarmee wordt getracht mentale creativiteit met betrekking tot een onderwerp op te wekken. Zoals de naam al aangeeft, houdt brainstormen in dat u snel en spontaan nadenkt over ideeën, concepten of woorden die verband kunnen houden met een eerder gedefinieerd onderwerp en die vervolgens verschillende doelen kunnen dienen.
Definitie van handel

Definitie van handel

Het is aangewezen met de ambtstermijn aan dat document, algemeen gebruikt door onder meer ambassades, ministeries, gemeenten, scholen en regeringskantoren en waarvan het doel is het meedelen van voorzieningen, besluiten, rapporten, overleggen en anderzijds uit te voeren procedures uitvoeren met betrekking tot overeenkomsten, uitnodigingen, felicitaties, samenwerking en dankbaarheid, een van de meest terugkerende.
Definitie van communicatie

Definitie van communicatie

De term communicatie in de meest brede zin verwijst naar de actie en het resultaat van communiceren​Wanneer mensen met elkaar communiceren, delen we problemen, wat ertoe leidt dat hun eigen situaties gemeenschappelijk zijn met de ander en met degenen die hij heeft. Daarom is communicatie een absoluut menselijke activiteit en maakt het deel uit van de relatie van mensen op elk gebied en in elk moment van het leven. A
Definitie van taal

Definitie van taal

Taal is het vermogen van mensen om zich uit te drukken via een communicatiesysteem dat bestaat uit mondelinge en schriftelijke tekens die deel uitmaken van een bepaalde taalcontext.Dat wil zeggen, het vermogen om te spreken maakt een verschil in de menselijkheid van de mens die in staat is zichzelf verstaanbaar te maken en relaties met anderen tot stand te brengen, niet alleen door middel van woorden, maar ook door gebarentekens.
Definitie van autobiografie

Definitie van autobiografie

Een autobiografie is de biografie van een persoon die door hemzelf is geschreven en die meestal in de eerste persoon wordt geschreven.Daarin is geen fictie, alles wat gerelateerd is, is echt, het is gebeurd en daarom geniet het voor velen een speciale interesse. Biografie geschreven in de eerste persoon door de hoofdrolspeler die meestal een beroemde persoonlijkheid is op een bepaald gebiedHier zijn de auteur en hoofdrolspeler van het boek dezelfde persoon en hoewel er tegenwoordig een enorm parafernalia achter dit literaire voorstel schuilt, dat wil zeggen, een enorme miljonairindustrie die het
Definitie van spelling

Definitie van spelling

Spelling is het deel van de normatieve grammatica dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van de regels die het juiste gebruik van woorden en leestekens bij het schrijven regelen.​De basis van de spelling bestaat uit een reeks conventies die van tevoren door een taalgemeenschap zijn opgesteld met als doel de eenheid van de corresponderende geschreven taal in de loop van de tijd te respecteren en te behouden. O
Definitie van sociale communicatie

Definitie van sociale communicatie

Het wordt genoemd als sociale communicatie Op dat studiegebied dat kwesties bestudeert en onderzoekt zoals communicatie, informatie, expressie, de rol van de massamedia en culturele industrieën.Maar natuurlijk is communicatie zonder twijfel een van de fundamentele kwesties die door deze discipline worden aangepakt.
Definitie van grammaticaal artikel

Definitie van grammaticaal artikel

De grammatica artikel is de deel van de zin dat handelt over het uitdrukken van het geslacht (mannelijk / vrouwelijk) en het nummer (meervoud / enkelvoud) van de naam of het object in kwestie. Een integraal onderdeel van een zin en dat het geslacht en het nummer van een zelfstandig naamwoord uitdrukt Met andere woorden, het artikel dient als een beslissende updater om de referentie van een zelfstandig naamwoord te specificeren of bij te werken, om van onbekend naar iets concreets te gaan.
Definitie van geletterdheid

Definitie van geletterdheid

Is genaamd geletterdheid naar vaardigheid en vermogen om adequaat te lezen en te schrijven, maar ook geletterdheid vormt een leerproces waarin opvoeders speciale nadruk zullen leggen tijdens het initiële onderwijs door kinderen verschillende taken voor te stellen waarbij alfabetiseringsactiviteiten betrokken zijn.
Definitie van radioscript

Definitie van radioscript

Het Radioscript is de tool waarmee je een radioprogramma kunt plannen en vooral om een ​​opname te maken van al het geluidsmateriaal dat nodig is voor de realisatie van het programma..Vervolgens worden in het radioscript al die stappen en details die betrekking hebben op het programma in kwestie gedetailleerd en gemarkeerd en afhankelijk van het type programma waarover het gaat, zal het meer of minder volledigheid nodig hebben, dat wil zeggen, als wat er heerst in de programma is improvisatie, het script zal zeker meer een algemene opzet zijn en niet zoveel gegevens bevatten.Aan
Definitie van schoolkrant

Definitie van schoolkrant

De schoolkrant is de periodieke publicatie uitgegeven door een onderwijsinstelling en wiens missie het is om te informeren over verschillende feiten en gebeurtenissen die plaatsvinden in het etablissement, zoals evenementen, speciale activiteiten, maar ook creaties of producties van de studenten zelf, zoals verhalen, gedichten , tekeningen, en meer kwesties die verband houden met onderwijs en gemeenschapscultuur.
Definitie van semiotiek

Definitie van semiotiek

Semiotiek is de wetenschap of discipline die geïnteresseerd is in de studie van de verschillende soorten symbolen die door mensen in verschillende en specifieke situaties zijn gemaakt. Deze studie is gebaseerd op de analyse van de betekenissen die elk type symbool kan hebben en hoe die betekenis kan variëren in tijd of ruimte.
Definitie van anekdote

Definitie van anekdote

Een anekdote is een kort verhaal van een merkwaardige of grappige gebeurtenis. Over het algemeen is de anekdote gebaseerd op echte gebeurtenissen die op echte plaatsen plaatsvinden en waarbij mensen betrokken zijn die echt bestaan.​De anekdotes die mijn tante vertelt over haar jeugd zijn echt ongelooflijk en buitengewoon grappig​Op een keer vertelde hij ons dat enkele jaren geleden, toen een vriendin trouwde en zij zijn getuige was, ze het vriendje moest vasthouden dat flauwviel net toen hij op het punt stond te zeggen ja, dat doe ik. 
Definitie van schrijven

Definitie van schrijven

Schrijven is het weergeven van woorden of ideeën met letters of tekens op papier of een ander oppervlak. Schrijven wordt de oefening van schrijven genoemd met als doel ideeën over te dragen, een verhandeling, document of fictieve tekst te schrijven, muzieknoten en tekens te tekenen, gegevens in te schrijven of enige andere handeling van het omzetten van letters en symbolen op een bepaald oppervlak.
Definitie van blootstelling

Definitie van blootstelling

De term tentoonstelling kent meerdere referenties. Aan de ene kant wordt het blootstelling aan die presentatie of tentoonstelling van een bepaald ding of vraag op een openbare manier genoemd, zodat een groot publiek het kan weten of er toegang toe kan krijgen.​Meestal verzamelingen objecten van verschillende oorsprong en thema's, zoals kunstwerken, archeologische vondsten, instrumenten, modellen, wetenschappelijke uitvindingenHet zijn onder andere meestal die vragen die het object van tentoonstelling bezighouden, omdat ze juist een bepaald deel van het publiek interesseren. A
Definitie van gecoördineerd gebed

Definitie van gecoördineerd gebed

Een gecoördineerde zin is een soort samengestelde zin, dat wil zeggen zinnen die uit twee of meer werkwoordsvormen bestaan ​​(die met slechts één werkwoord zijn eenvoudige zinnen).Er zijn drie soorten samengestelde zinnen: gecoördineerd, ondergeschikt en naast elkaar.Gecoördineerde zinnen zijn zinnen waarvan de delen die het vormen hetzelfde syntactische niveau hebben. Met
Definitie van begrip

Definitie van begrip

De van de begrip is ongetwijfeld een van de de belangrijkste capaciteiten die mensen hebben, omdat we daardoor de dingen die ons omringen en de situaties die zich in ons leven voordoen, kunnen kennen en begrijpen.Het is eerder een intellectuele vaardigheid waarbij het niet alleen gaat om het begrijpen van woorden of zinnen, maar ook om het correct begrijpen van de betekenis van bijvoorbeeld een tekst.
Definitie van taal

Definitie van taal

Het is bekend onder de term taal naar elke semiotische code van formele structuur en dat veronderstelt voor het gebruik ervan het bestaan ​​van een gebruikscontext en bepaalde principes.Omdat er verschillende contexten zijn, betekent dit dat er ook verschillende talen zijn. Zo hebben we menselijke taal, dierentaal en de zogenaamde formele talen​De eerste is degene die alle mensen gebruiken om te communiceren, te begrijpen en te leren, het is gebaseerd op taalkundige tekens. In he
Definitie van audiovisuele media

Definitie van audiovisuele media

We noemen als audiovisuele media Naar hen massamedia die een beroep doen op het gebruik van de zintuigen van zien en horen om hun boodschappen over te brengen​Dat wil zeggen, de audiovisuele media combineer beeld en geluid , en per geval kan de ontvanger het bericht in kwestie zien en horen. Tot de meest prominente audiovisuele media behoren televisie, bioscoop en internet, die zich de afgelopen decennia bij de categorie heeft gevoegd.Op
Definitie van grafisch ontwerp

Definitie van grafisch ontwerp

Grafische vormgeving is een discipline en beroep die tot doel hebben boodschappen te bedenken en te projecteren via het beeld. Grafisch ontwerp wordt ook wel genoemd "van visuele communicatie" En dit is zo omdat het een intieme relatie inhoudt met communicatie als een theoretische wetenschap en grafische discipline.
Definitie van bijschrift

Definitie van bijschrift

De onderschrift is een tekst die altijd verschijnt gerangschikt in de onderrand van een afbeelding, herhaaldelijk, op dezelfde belasting, waarvan de fundamentele missie is geef de lezer specifieke informatie over de foto in kwestie.Opgemerkt moet worden dat het bijschrift zijn eigen concept is en daarom op grote schaal wordt verspreid in de context van het redactioneel ontwerp, zoals de tak van design wordt genoemd, die zich vooral bezighoudt met de lay-out en samenstelling van grafische publicaties zoals: kranten, kranten, tijdschriften, boeken, onder anderen.
Definitie van afbeeldingen

Definitie van afbeeldingen

Een afbeelding is de visuele weergave van een object, een persoon, een dier of een ander ding waarvan het aannemelijk is dat het door het menselijk oog kan worden vastgelegd door middel van verschillende technieken zoals schilderen, ontwerp, fotografie en video, onder anderen..Tegenwoordig en als gevolg van de uitgebreide ontwikkeling die technologieën met betrekking tot het projecteren en vastleggen van beelden de afgelopen decennia hebben doorgemaakt, kunnen we de tijd die verstrijkt classificeren als gedomineerd door alles wat visueel is.
Definitie van conversatie

Definitie van conversatie

Onder conversatie wordt verstaan ​​die communicatieve handeling die tot stand wordt gebracht tussen twee of meer partijen en waarbij op een rustige en respectvolle manier van gedachten wordt gewisseld; in een gesprek spreekt men eerder vertrouwd. Communicatieve handeling waarbij twee of meer mensen ideeën uitwisselen in dezelfde taal en bij voorkeur in een kader van wederzijds respectHet is een van de meest voorkomende synoniemen voor dialoog en praten. Een
Definitie van Telegram

Definitie van Telegram

Het telegram is een communicatiemiddel waarmee je een vraag beknopt, snel en beknopt kunt communiceren, terwijl de naam is afgeleid van de telegraaf, een communicatiemiddel dat opkwam in het midden van de negentiende eeuw en waarmee je precies berichten met grote directheid en in de verte, met behulp van een code.
Definitie van belettering

Definitie van belettering

Met de opkomst van nieuwe technologieën heeft traditioneel handschrift zijn prominente plaats in het dagelijks leven verloren. Desondanks is er een poging om deze gewoonte te herstellen en is belettering een nieuwe mode die tot doel heeft de kunst van het handschrift uit de vergetelheid te redden.
Definitie van fonetiek

Definitie van fonetiek

Binnen de wetenschap die bekend staat als taalkunde vinden we een zeer belangrijke tak die bekend staat als fonetiek. Fonetiek is toegewijd aan het bestuderen van de geluiden die door de menselijke stem worden uitgezonden, de vorming en de varianten ervan, afhankelijk van de positie van de verschillende delen van het spraaksysteem, van de tong tot de meest inwendige organen in de keel.
Definitie van toewijding

Definitie van toewijding

De toewijding is hij tekst die voorkomt in een literair werk waardoor de auteur het werk van zijn creatie opdraagt ​​aan een of meer mensen die vrienden, familie of een andere acteur kunnen zijn die hem heeft geholpen bij zijn productie en proces, en een onthullend getuigenis geeft, want voorbeeld,​het is meestal gerangschikt op de voorkant van de pagina die volgt op de omslag. Korte
Definitie van feedback

Definitie van feedback

Semantisch gezien is feedback een samengestelde term. Het voorvoegsel retro geeft terug in de tijd en voedsel wordt gebruikt in de zin van leveren of informeren en niet in relatie tot voeding.Een trend in communicatieFeedback is een fenomeen van communicatie. Het kan worden gedefinieerd als die informatie in een effectieve communicatie.
Karakter definitie

Karakter definitie

Tekens zijn de symbolen of afbeeldingen die worden gebruikt om de verschillende alfabetten samen te stellen en die nodig zijn om geschreven talen te ontwikkelen. Deze karakters kunnen sterk verschillen tussen taal en taal, gaande van eenvoudig en primitief tot zeer complex en moeilijk te interpreteren.
Definitie van avant-garde literatuur

Definitie van avant-garde literatuur

Avant-gardeliteratuur is dat corpus van teksten dat ontstond onder de uitgangspunten van de avant-gardebeweging in de eerste decennia van de 20e eeuw.​Kortom, de criteria waarmee de avant-gardes werden geleid, impliceerden een afwijzing van gevestigde esthetische normen, terwijl ze experimenten en het zoeken naar kunst bepleit om de veranderingen weer te geven die zowel sociaal als specifiek cultureel werden opgevangen. V
Definitie van achtervoegsel

Definitie van achtervoegsel

De achtervoegsel het is een soort van morfeem (minimale taaleenheid waarvan de betekenis de betekenis van een lexeme wijzigt of aanvult) toegevoegd na de Lexeme van een woord. Het lexeme is een minimale lexicale eenheid die geen morfemen heeft.Achtervoegsels zijn dus taalreeksen die in een woord of lexeme worden uitgesteld om de verwijzing ervan grammaticaal of semantisch te wijzigen; ze zijn achteraan samengevoegd, bijvoorbeeld aan de basis van het woord in kwestie, verkering, dom, onder andere.
Definitie van semiologie

Definitie van semiologie

Semiologie is een van de wetenschappen die deel uitmaken van de studie van communicatie, omdat het verantwoordelijk is voor het analyseren van de verschillende soorten symbolen en tekens die door mensen worden geproduceerd om te communiceren, evenals hun betekenissen en betekenaars. Semiologie wordt in veel gevallen begrepen als het equivalent van semiotiek.
Definitie van Synopsis

Definitie van Synopsis

We verstaan ​​onder synopsis de argumentatieve samenvatting van een geschreven werk, een film of een verhaal, maar het is juist dat we als synopsis ook de essentiële samenvatting noemen die is gemaakt van de expositie die iemand heeft gedaan over een onderwerp of onderwerp. De incidentie van de synopsis in opdracht van een werk of filmDe synopsis is altijd een verkorte versie van het centrale argument van het werk in kwestie en het belangrijkste doel is om de toekomstige lezer toegang te geven tot een aantal algemene ideeën over de tekst om hen bewust te maken van het te lezen onderwer
Definitie van naast elkaar geplaatste zin

Definitie van naast elkaar geplaatste zin

Een naast elkaar geplaatste zin is een soort samengestelde zin, waarvan het belangrijkste kenmerk is dat een woord niet bestaat als schakel tussen de delen waaruit de zin bestaat. In de meeste gevallen is het verbindende element dat als nexus fungeert het kommateken. Aan de andere kant hebben naast elkaar geplaatste zinnen de bijzonderheid dat geen van de twee delen van de zin belangrijker is dan de andere.
Definitie van focusgroep

Definitie van focusgroep

EEN Focusgroep, zoals het in het Engels wordt genoemd, of Focusgroep, zoals het in de Spaanse taal wordt genoemd, is een type studietechniek gebruikt in de sociale wetenschappen en in commercieel werk waarmee de meningen en attitudes van een specifiek publiek kunnen worden gekend en bestudeerd.Zijn werkmethodiek bestaat uit de bijeenkomst van een groep van zes tot twaalf personen, plus een moderator die verantwoordelijk is voor het stellen van de vragen en het leiden van de bijeenkomst.
Definitie van referentie

Definitie van referentie

De referentie is een nummer, een stukje informatie, dat een naam kan zijn, die de volgende locatie van een ding of object mogelijk maakt, indien nodig in een willekeurig veldOfwel in een bibliotheek om de boeken te lokaliseren die studenten aanvragen, ofwel in de postwereld; De brieven hebben bijvoorbeeld meestal gedrukte referenties die erop moeten worden gedrukt om tot bloei te komen, zoals de reden voor het toewijzen van een postbus.
Definitie van dossier

Definitie van dossier

Een dossier is een verzameling documenten of rapporten over een specifiek onderwerp of persoon. Het blijkt een veelgebruikte tool te zijn binnen het bedrijfsleven, de wetenschap, onder wetenschappers om informatie uit te wisselen, in de pers, om hun informatietaak uit te oefenen en in Public Relations.
Definitie van poster

Definitie van poster

Een poster is een bericht dat een toekomstige gebeurtenis of huidige situatie communiceert en dat over het algemeen een aanzienlijke dimensie heeft, zodat het goed wordt gewaardeerd en opgemerkt door het publiek tot wie het is gericht en een opzettelijke artistieke intentie die zal proberen meer aan te trekken dan het gewone.
Definitie van deductief redeneren

Definitie van deductief redeneren

In opdracht van de logischca, een aftrek zal dat zijn argument waarin de conclusie wordt afgeleid, ja of ja, uit de premissen die het voorstelt.Ondertussen is de deductieve redenering Het is die type redenering die uitgaat van het geheel, van het algemene, van een algemene premisse, naar het specifieke, dat wil zeggen van iets dat algemeen is, leidt tot bepaalde conclusies.
Definitie van teaser

Definitie van teaser

De teaser, ook bekend onder de naam in het Spaans intrigecampagne, is een type formaat dat de afgelopen jaren in de mode is geraakt, eerst op het gebied van reclame, en vervolgens ook vanwege de goede ontvangst, werd het uitgebreid tot media zoals televisie en film, die vooral wordt gebruikt als een voorafgaande, voorschot, van een reclamecampagne, gekoppeld aan een product of dienst, en die opvalt door het aanbieden van gefragmenteerde informatie aan het publiek, wat onvermijdelijk de ontvanger een toestand van opperste intriges oplevert, waardoor ze met spanning wachten op de komst van de info
Definitie van symposium

Definitie van symposium

We begrijpen dat het symposium een ​​soort sociale bijeenkomst is waarin verschillende individuen samenkomen om te debatteren, te praten en ideeën uit te wisselen over een eerder vastgestelde agenda. Tegenwoordig heeft het concept bijna uitsluitend betrekking op academische lezingen waarin een of meer specialisten theorieën over verschillende onderwerpen presenteren en ontwikkelen voor een eerder georganiseerd en geregistreerd publiek.Het
Definitie van tragedie

Definitie van tragedie

De tragedie is een theatrale voorstelling waarin de personages worden geconfronteerd met mysterieuze krachten die tegen hen inwerken en onvermijdelijk hun vernietiging veroorzaken.​Het is een van de varianten die het dramatische genre kan hebben. De oorsprong ligt in het oude Griekenland.Een van de vroegste analyses die over dit onderwerp kunnen worden opgemerkt, wordt toegeschreven aan Aristoteles​In de Poëtica Het is gewijd aan het definiëren van de tragedie en het vaststellen van de kwesties die erin worden aangestipt. Maa
Definitie van uitgevende instelling

Definitie van uitgevende instelling

Wij verstaan ​​per uitgever één van de twee essentiële en vormende onderdelen van alle communicatieve processen samen met de ontvanger. De afzender is degene die een bericht verzendt in een geschikte code om adequaat te worden ontvangen en begrepen door de ontvanger, waardoor het communicatieproces wordt vormgegeven dat op verschillende en oneindige manieren kan plaatsvinden.De t
Definitie van rapport

Definitie van rapport

In onze taal het concept van verslag doen van wordt gebruikt om een een rapport of nieuws​Het is bijvoorbeeld een term die veel wordt gebruikt op verschillende gebieden, zoals het bedrijfsleven, wetenschap, onderzoek en in de massamedia.Vervolgens, het rapport is het document dat wordt gebruikt wanneer u over een bepaald onderwerp wilt informeren of nieuws wilt geven​Het kan intern binnen een bedrijf worden gebruikt, bijvoorbeeld tussen hoofden van gebieden die bestemd zijn voor de algemeen directeur om hem een ​​volledig beeld te geven van de werking van elke sector, het kan ook worden gebruikt
Definitie van ontvangst

Definitie van ontvangst

Receptie is een term die verschillende betekenissen heeft, dat wil zeggen, het heeft een polysemisch karakter.Begrijpen als de komst van ietsDe ontvangst van het zelfstandig naamwoord verwijst naar de actie om iets te ontvangen. Zo is het mogelijk om in de voetbalcontext te spreken van het ontvangen van een bericht, van een pakket of zelfs van het ontvangen van een bal.
Definitie van paragraaf

Definitie van paragraaf

De alinea is een spraakeenheid die in een geschreven tekst een idee of argument uitdrukt of de woorden van een spreker in een toespraak zal reproduceren. Het is samengesteld uit een reeks zinnen die een bepaalde thematische eenheid hebben of, hoewel ze die niet hebben, samen worden uitgesproken.Het is gemakkelijk te detecteren in een tekst vanwege de volgende kenmerken: Het begint met een hoofdletter en eindigt met een punt en bevat, zoals we al zeiden, verschillende zinnen die betrekking hebben op hetzelfde subonderwerp, terwijl een ervan alleen het hoofdidee weergeeft.
Definitie van monoloog

Definitie van monoloog

De monoloog is een reflectie of toespraak, over het algemeen kort, die hardop kan worden uitgesproken voor zichzelf of voor een publiek dat niet tussenbeide komt, voornamelijk omdat degene die het uitvoert geen ruimte laat voor meningen. Reflectie of toespraak die zich hardop tegen zichzelf of voor een publiek uitspreekt en waarin geen ruimte is voor tussenkomst van het publiekHet is ook gebruikelijk om personen te vinden die de monoloog herhaaldelijk gebruiken bij het uiten van zichzelf, dat wil zeggen, de monoloog wordt gepresenteerd als een ander kenmerk van hun persoonlijkheid dat meestal ge
Definitie van PR

Definitie van PR

De afkorting PR staat voor public relations en is de afdeling van een bedrijf of persoon die verantwoordelijk is voor de communicatie met klanten.Tegenwoordig wordt de term PR minder vaak gebruikt, omdat met de komst van internet het concept van communicatie radicaal is veranderd. Traditionele public relations hebben andere concurrenten die zeer vergelijkbare functies vervullen: de figuur van de gemeenschapsmanager.
Definitie van studietechnieken

Definitie van studietechnieken

Studietechnieken zijn die hulpmiddelen die een student kan gebruiken om het leren van een tekst te vergemakkelijken. Door de verschillende studietechnieken is het mogelijk om de informatie van een onderwerp te synthetiseren om het op een meer effectieve manier op intellectueel niveau te kunnen behandelen, waardoor het onthouden van gegevens en redenering wordt verbeterd.
Definitie van copywriting

Definitie van copywriting

Met schrijven wordt bedoeld al dat geschreven element dat is geschreven en uitgevoerd door een persoon. Het schrijven kan op veel verschillende manieren en met veel verschillende stijlen plaatsvinden, afhankelijk van het soort informatie dat u wilt beschrijven, het moment, de ruimte, het publiek en vele andere dingen.
Definitie van ernstige woorden

Definitie van ernstige woorden

Alle woorden die we in onze taal gebruiken om onszelf uit te drukken, hebben een lettergreep waarop het valt accentuering, terwijl het formeel wordt genoemd als beklemtoonde lettergreep.Hoewel het niet bij alle woorden gebeurt, is het accent of het spellingsaccent het accent dat erin wordt geplaatst om effectief aan te geven dat de accentuering die ze dragen.
Definitie van proloog

Definitie van proloog

Het is bekend onder de term proloog van dat korte schrijven dat altijd aan het begin van een uitgebreid literair werk zal worden aangetroffen, tussen wat voorlopige documenten wordt genoemd, en dat over het algemeen door de auteur ervan wordt gebruikt om de lezers de motivaties uit te leggen die hebben geleid tot het maken ervan of om enkele aspecten te benadrukken die zij doorslaggevend en relevant achten bij het lezen van het stuk, hoewel het de laatstgenoemden ook zal helpen zich een beetje te oriënteren bij het lezen, omdat proloog de lezer vaak de sleutels biedt voor de interpretatie v
Definitie van schrijven

Definitie van schrijven

Schrijven wordt beschouwd als een van de belangrijkste uitvindingen van de mensheid in haar hele universele geschiedenis. Schrijven is een manier die de mens heeft ontwikkeld om ideeën en gedachten op een geschreven manier uit te drukken, dat wil zeggen voornamelijk op papier, maar ook op andere dragers van verschillende soorten zoals hout, klei, schors, aarde en zelfs vandaag de dag op gevarieerde digitale en technologische ondersteunt.
Definitie van enquête

Definitie van enquête

Het heet poll naar de reeks vragen die speciaal zijn ontworpen en waarvan wordt gedacht dat ze gericht zijn aan een steekproef van de bevolking, die wordt beschouwd door bepaalde functionele omstandigheden op het werk, representatief voor die populatie, met als doel de mening van de mensen over bepaalde actuele kwesties te kennen en waarom niet ook om de temperatuur van mensen te meten over een specifieke gebeurtenis die in een gemeenschap plaatsvindt vastberaden en dat speciale aandacht wekt bij de publieke opinie en dat in staat is om een ​​enquête uit te voeren om meer te weten te komen
Definitie van bericht

Definitie van bericht

Het bericht is het centrale object van elk type communicatie dat tot stand wordt gebracht tussen twee partijen, de afzender en de ontvanger. Hoewel het idee van een bericht over het algemeen verband houdt met geschreven berichten, is de verscheidenheid aan mogelijke berichten en communicatiestijlen tegenwoordig zeker oneindig en kunnen individuen op heel verschillende manieren contact onderhouden met andere mensen.
Definitie van thematische assen

Definitie van thematische assen

Bij onderwijsplanning moeten docenten kennis met een bepaalde samenhang ordenen, anders zouden de verschillende onderwerpen zonder samenhang worden gepresenteerd. In die zin fungeert een thematische as als een basisscript dat een zekere eenheid brengt in verschillende thema's, maar met enkele verbanden.
Definitie van APA-stijl

Definitie van APA-stijl

Voor academisch werk of voor rigoureus onderzoek is het handig om een ​​door de internationale gemeenschap geaccepteerd referentiesysteem te gebruiken. Een van deze systemen staat bekend als de APA-stijl. Het is een set regels met betrekking tot het gebruik van citaten en bibliografische verwijzingen. Doe
Definitie van Angelsaksisch

Definitie van Angelsaksisch

De Angelsaksische term kan in verschillende betekenissen worden opgevat. Het gebruik ervan verwijst naar de kolonisten van Germaanse afkomst die zich in Groot-Brittannië vestigden en, parallel, naar de Engelse taal voorafgaand aan het huidige Engels en naar de cultuur met internationale projectie die zich ontwikkelde na de uitbreiding van het Britse rijk.
Definitie van lichaamstaal

Definitie van lichaamstaal

Communicatie kan worden gedefinieerd als de interactie tussen twee of meer mensen, met als doel betekenis te delen. Uitgaande van het uitgangspunt dat alles communiceert, kunnen we zeggen dat mensen in staat zijn om een ​​groot aantal berichten te verzenden zonder woorden te gebruiken, of we ons er nu van bewust zijn of niet. Lic
Definitie van Critic

Definitie van Critic

Het heet beoordeling naar die reactie of persoonlijke mening over een bepaald onderwerp, in het algemeen mensen, door middel van kritiek geven we niet alleen onze persoonlijke mening over x onderwerp, maar beoordelen we ook de schoonheid, lelijkheid, slechtheid of goedheid van een persoon of ding.Afhankelijk van hun bedoeling vinden we drie verschillende soorten kritiek: positief, negatief en constructief​Zoals gemakkelijk kan worden afgeleid uit de denominaties, is het positieve er een die erop gericht is om ten goede te veranderen in wat het bekritiseert, terwijl er in het geval van het negati
Definitie van in aanmerking komend bijvoeglijk naamwoord

Definitie van in aanmerking komend bijvoeglijk naamwoord

Het bijvoeglijk naamwoord is een grammaticaal element waarvan de belangrijkste functie is een zelfstandig naamwoord in een zin begeleiden om de verwijzing ervan te beperken of aan te vullen​Normaal gesproken kan het eraan voorafgaan of eraan voorafgaan en vallen ze altijd samen in termen van aantal (meervoud of enkelvoud) en geslacht (mannelijk of vrouwelijk).Er
Definitie van Learn

Definitie van Learn

Het woord leren is een term die nauw verwant is aan de verwerving van kennis en het vastleggen van gegevens en informatie in onze hersenen. Proces waardoor kennis wordt verworvenHoewel deze activiteit vooral met mensen wordt geassocieerd, moeten we ook zeggen dat dieren het vermogen hebben om gedrag te leren door hun eigenaars te onderwijzen of door professionals te trainen.
Definitie van mondelinge expressie

Definitie van mondelinge expressie

Op het gebied van menselijke communicatie lijdt het geen twijfel dat mondelinge expressie altijd van groot belang is geweest voor individuen. Het voortbestaan ​​van deze vorm van communicatie over anderen toont aan dat het dan een van de belangrijkste en meest bruikbare capaciteiten van de mens is om samen te leven in de samenleving. Hoe
Definitie van redactioneel gebruik

Definitie van redactioneel gebruik

Een editoriaal is een van de vele journalistieke genres, maar die vooral wordt gekenmerkt door zijn subjectiviteit, als we het bijvoorbeeld vergelijken met het nieuwsgenre, aangezien het de Collectieve mening over een communicatiemedium, vaker over een krant en die de ideologische lijn hiervan volgt op een nieuwswaardig en relevant journalistiek feit dat de mening, uitleg en evaluatie van het medium daarover vereist.
ICONTEC-normen - Definitie, concept en wat het is

ICONTEC-normen - Definitie, concept en wat het is

De afkorting ICONTEC is de afkorting van het Colombian Institute of Technical Standards and Certification. Deze instelling is verantwoordelijk voor de uniforme criteria voor de presentatie van rapporten of geschreven werken. In de Colombiaanse academische context Docenten stellen vaak onderzoeksartikelen voor als onderdeel van het leerproces.
Definitie van Madrigal

Definitie van Madrigal

Er zijn verschillende soorten literaire teksten, een daarvan is het madrigaal. Een lyrische compositie met een korte opbouw. Dit type lyrische compositie heeft liefde als hoofdthema, dat wil zeggen het oproepen van gevoelens. Dit type compositie speelde vooral een dominante rol tijdens de Renaissance-literatuur.
Definitie van muziek

Definitie van muziek

Het woord muziek duidt de kunst aan van het op een verstandige en logische manier organiseren van de coherente combinatie van stiltes en klanken, waarbij de fundamentele principes van melodie, harmonie en ritme als leidraad worden gebruikt om een ​​dergelijke activiteit uit te voeren. bovendien door complexe en soms onvoorspelbare psycho-emotionele processen. Hoe
Definitie van beoordeling

Definitie van beoordeling

Kort artikel waarmee je een werk, een film, een album ontdekt ...De recensie is een artikel of een zeer beknopt schrijven, dat overeenkomt met een journalistieke publicatie in een massacommunicatiemedium (krant, tijdschrift), of van educatieve aard, waarin een evenement, een literair, wetenschappelijk werk beknopt en beknopt zal worden beschreven.
Definitie van scherpe woorden

Definitie van scherpe woorden

De woorden hebben, volgens hun intonatie, de volgende classificatie: acuut, vlak en esdrújulas. Hoge woorden zijn woorden waarin de laatste lettergreep het sterkst in de stem wordt uitgesproken. Met andere woorden, acute woorden zijn woorden met een grotere intensiteit in de laatste lettergreep (ook wel beklemtoonde lettergreep genoemd).
Definitie van gesprekspartner

Definitie van gesprekspartner

Een persoon die deelneemt aan een gesprek oefent de rol van gesprekspartner uit in een gesprek waarin feedback tot stand wordt gebracht tussen de deelnemers erin. Een gesprek waarin er een dialoog is tussen zender en ontvanger. Er zijn enkele beleefdheidsregels die belangrijk zijn om in acht te nemen bij interpersoonlijke gesprekken: respecteer de spreekbeurten, oefen actief luisteren en stel vragen die het gesprek versterken.
Definitie van connotatie

Definitie van connotatie

In opdracht van de taalkunde wordt aangeduid als connotatie op dat betekenis van een woord, dat handelt over het uitdrukken van de secundaire waarde die het heeft als gevolg van het verband met een specifieke verwijzing. Secundaire betekenis van een woord of zin, die wordt geassocieerd met de subjectiviteit en cultuur van de sprekers Dat wil zeggen, de connotatie oefent een actie uit van contextualisering, die, naar de strikte betekenis van het concept of de zin in kwestie, een intentie zal verschaffen die nauw verband houdt met de subjectiviteit van de afzender of ontvanger, naargelang het geva
Definitie van cameo

Definitie van cameo

In sommige films of televisieseries verschijnt onverwacht een bijzonder bekend personage onder het publiek, dat een volstrekt secundaire en irrelevante rol speelt. Wanneer dit gebeurt, is er sprake van een cameo. Zo'n personage kan een acteur zijn, maar het is meestal iemand die erg populair is en niet acteert, bijvoorbeeld een bekende kok, een tv-presentator, een beroemde voetballer of een bekende schrijver.
Definitie van expressie

Definitie van expressie

Het wordt uitdrukking genoemd voor de manifestatie van de verlangens, gedachten en emoties van een persoon​Bij uitbreiding wordt het meestal gebruikt om te verwijzen naar allerlei manifestaties of verschijnselen die door een ander worden veroorzaakt.Het idee iets uit te drukken is gekoppeld aan het laten zien dat het duidelijk en duidelijk is voor de rest van de mensen en het zou niet moeten verbazen dat het een behoefte is die al sinds het begin van de mensheid aanwezig is.Zo
Wat is Mise en Place

Wat is Mise en Place

Mise en place is een Franse term die veel wordt gebruikt op het gebied van gastronomie. Het betekent letterlijk plaatsen of plaatsen en kan verwijzen naar elk culinair bereidingsproces waarbij het nodig is om een ​​bepaalde volgorde vast te stellen van de ingrediënten die zullen worden gebruikt om een ​​recept te bereiden. In gast
Definitie van medeklinker

Definitie van medeklinker

Een medeklinker is het geluid van de mondelinge taal die wordt geproduceerd door het sluiten of vernauwen van het spraakkanaal wanneer de organen die met het gewricht zijn verbonden dichterbij of in contact worden gebracht, waardoor hoorbare turbulentie ontstaat. Met andere woorden, een medeklinker is een lettertype van het alfabet.
Definitie van geschreven

Definitie van geschreven

EEN geschreven is een brief, document of ander met de hand geschreven, getypt of bedrukt papier. Door te schrijven leerden we van zijn standpunt met betrekking tot de verkoop van het bedrijf.Op de een of andere manier is het schrijven de materiële getuigenis die bestaat over een feit of een handeling verricht in de uitoefening van hun functie door instellingen, rechtspersonen, natuurlijke personen, privépersonen of openbare personen en die voor altijd zal worden vastgelegd op een drager zoals papier, foto's, magnetische schijven, videos, naast andere opties.
Definitie van parafrase

Definitie van parafrase

Parafraseren is een proces van intellectuele reproductie dat bestaat uit het in eigen woorden uitdrukken van wat andere mensen hebben gezegd of geschreven. Het doel van de parafrase is om een ​​taal te bereiken die beter is aangepast aan de persoonlijke stijl en zo tot een betere communicatie met anderen te komen.Men
Definitie van Talk

Definitie van Talk

Het woord chatten duidt dat aan gesprek, dat over het algemeen een vriendelijke en informele ondertoon vertoont, en dat men onderhoudt met een ander persoon of met meerdere, die als gesprekspartners optreden, met de missie om commentaar te leveren op een onderwerp, het te verwoorden of over iets te leren, naast andere kwesties.
Definitie van literair werk

Definitie van literair werk

Onder literair werk wordt verstaan ​​een kunstwerk dat in schriftelijke vorm wordt gepresenteerd, niet in grafische of fysieke vorm. Een centraal element voor het literaire werk is het vertellen van een feit, gebeurtenis, reeks gebeurtenissen, gevoelens, ideeën of gewoon een artistieke uitdrukking over verschillende situaties. Lit
Definitie van tekstmarkeringen

Definitie van tekstmarkeringen

Om een ​​tekst correct te schrijven, moet aan bepaalde basisvereisten worden voldaan. Het is dus essentieel om de grammaticaregels te respecteren, de spellingsregels na te leven en een passend vocabulaire te gebruiken voor elke context.Evenzo, wil het schrijven interne samenhang en een argumentatieve rode draad hebben, is het noodzakelijk om een ​​reeks tekstuele markeringen te gebruiken, dat wil zeggen, een reeks korte en onafhankelijke taalstructuren die dienen om zinnen te structureren, te anticiperen en met elkaar te verbinden.Hun doel
Definitie van krantenbibliotheek

Definitie van krantenbibliotheek

Een krantenbibliotheek is een bibliotheek die gespecialiseerd is in het verzamelen, conserveren en bewaren van kranten, tijdschriften of andere daarmee verband houdende periodieke publicaties voor later gebruik. Het kan worden opgesteld en geëxploiteerd in zijn eigen gebouw, in een specifieke ruimte of in een specifieke sector, maar binnen een traditionele bibliotheek.
Definitie van Word

Definitie van Word

Een woord is een klank of een reeks klanken die aan een bepaalde betekenis zijn gekoppeld​De grafische weergave van deze geluiden wordt ook wel een woord genoemd. Ondanks deze voorlopige definitie moet echter worden opgemerkt dat het criterium voor de definitie van een woord vanuit taalkundig oogpunt breed is besproken. O
Definitie van rapport

Definitie van rapport

Het woord verslag doen van is een term die we vaak in onze taal gebruiken om uit te drukken die handeling waardoor een persoon verslag doet van een feit, gebeurtenis, gebeurtenis, aan een ander die het niet weet, dat wil zeggen, hij informeert ons over nieuws.Opgemerkt moet worden dat deze verwijzing zowel van toepassing is op de mededeling van feiten of persoonlijke kwesties als op gebeurtenissen die nationaal of mondiaal relevant zijn, in het laatste geval de taak van de massamedia zoals radio, televisie, kranten.
Taal definitie

Taal definitie

Het heet taal naar het verbale of gebaren communicatiesysteem waardoor de inwoners van een bepaalde gemeenschap zullen communiceren en begrijpen.Als dit niet in de vorm van een conventie zou bestaan, zou het voor mensen praktisch onmogelijk zijn wissel ideeën, gevoelens en zelfs emoties uit​Spraak is de meest traditionele manier waarop de taal wordt uitgedrukt en zoals we hierboven al zeiden, wordt het niet gereduceerd tot mondelinge expressie, maar kan het ook worden overgedragen door middel van schrijven en gebaren- of gebarentaal. e
Definitie van Critical

Definitie van Critical

Het woord kritiek Het is een term die veel wordt gebruikt in onze taal en die we toepassen om naar verschillende kwesties te verwijzen.NAAR degene die kritiek heeft op een onderwerp of ding met als doel deze te verbeteren, wordt een criticus genoemd. Zijn vader is zijn grote criticus, hij vertelt hem altijd wat hij nodig heeft om zijn professionele prestaties te verbeteren.
Definitie van Epigraph

Definitie van Epigraph

Het motto is een concept dat een speciaal en terugkerend gebruik heeft op gebieden zoals literatuur, actuele informatiecommunicatie en architectuur.In de architectuur blijken de opschriften heel gewoon te zijn en bestaan ​​ze uit inscripties van legendes die op de muren van een gebouw worden toegepast om ze te onderscheiden. Vaa
Definitie van kennisgeving

Definitie van kennisgeving

Afhankelijk van het gebruik kan de term kennisgeving verwijzen naar verschillende kwesties. In algemene termen verwijst een kennisgeving naar die aankondiging of het nieuws dat een persoon aan een ander moet doen, of een bericht dat bedoeld is voor een veel groter publiek en dat kan verwijzen naar elke situatie die kan worden gecommuniceerd.
Definitie van Imperfect

Definitie van Imperfect

De voorwaarde preteritum stelt ons in staat om verantwoording af te leggen wat is er al gebeurd of gebeurd. In het verleden waren we erg blij met Juan, vandaag gebeurt dat helaas niet meer.Ondertussen is op verzoek van de Grammatica, het verleden of het verleden, is een werkwoordsvorm die we gebruiken om te verwijzen naar die acties die al hebben plaatsgevonden of die zijn geëindigd.
Definitie van onderstrepen

Definitie van onderstrepen

Onderstrepen is een van de technieken die door veel mensen wordt gebruikt die bij het bestuderen van een tekst met een opvallende kleur de delen ervan markeren die de belangrijkste ideeën bevatten. Door deze hoofdideeën te onderstrepen en duidelijk te onderscheiden van de secundaire ideeën, kan de persoon de aanbevolen inhoud visualiseren.
Definitie van conceptualiseren

Definitie van conceptualiseren

Het kennisproces laat een rationeel proces zien waarin de oefening van het conceptualiseren van de informatie erg belangrijk is. Door dit proces assimileren we de werkelijkheid met onze kennis. We hanteren voortdurend mentale concepten, ideeën die verwijzen naar de werkelijkheid. De essentie van kennis is intentionaliteit, zoals uitgelegd door de filosoof Thomas van Aquino, dat wil zeggen, elk mentaal concept verwijst naar een object of een echt idee.
Definitie van juxtapositie

Definitie van juxtapositie

Het concept van nevenschikking kan in onze taal worden gebruikt om te verwijzen naar de actie naast elkaar plaatsen waarbij iets naast iets anders wordt geplaatst​Nu is het de moeite waard om te vermelden dat dit woord niet zo populair of wijdverbreid wordt gebruikt en dat we meestal enkele meer algemene synoniemen gebruiken om naar hetzelfde te verwijzen, zoals het geval is bij: vereniging, benadering, een van de meest gebruikte.Oo
Definitie van Prosopopeya

Definitie van Prosopopeya

Waarschijnlijk klinkt dit concept door zijn naam niet zo gewoon voor ons, maar het is een van de retorische of literaire figuren die we het meest toepassen in onze uitspraken en een van de uitspraken die we het duidelijkst vinden op verzoek van literatuur. De prosopopeia bestaat uit het toeschrijven aan die objecten en dingen die geen leven hebben of die een abstract karakter hebben, kenmerken, handelingen en zelfs kwaliteiten van mensen of wezens met leven.