Categorie: politiek

Definitie van beleid

Definitie van beleid

Politiek is menselijke activiteit met betrekking tot besluitvorming die de acties van de samenleving als geheel zal leiden.​De term is verwant aan "polis" die zinspeelde op de Griekse steden die staten vormden. In de context van een democratische samenleving is politiek van groot belang, voor zover het de discipline is die de werking van het systeem garandeert. H
Definitie van Nation

Definitie van Nation

EEN natie (een woord dat uit het Latijn komt en betekent "geboren worden") is een menselijke gemeenschap met bepaalde gedeelde culturele kenmerken en die vaak hetzelfde territorium en dezelfde staat delen. Een natie is ook een politieke opvatting, begrepen als het onderwerp waarin de soevereiniteit van een staat verblijft.
Definitie van besluitvorming

Definitie van besluitvorming

Besluitvorming is een puur menselijk vermogen van de kracht van de rede samen met de kracht van de wil. Dat wil zeggen, denken en willen zijn verenigd in één richting. De gedachte het is als het licht dat helderheid in het hart brengt en de wil die door dat licht wordt geleid, streeft naar de juiste keuze.
Definitie van deelname

Definitie van deelname

In het meest algemene gebruik is het woord deelname, verwijst naar de actie en effect van deelname, dat wil zeggen, het kan betrekking hebben op de een deel van iets nemen of ontvangen, iets delen, iemand nieuws over iets vertellen.Deel iets, maak iets bekend of raak betrokken bij politieke of civiele acties Een ander ook zeer wijdverbreid gebruik van de term maakt het mogelijk om de het vermogen van burgers om betrokken te raken bij de politieke beslissingen van hun land of regio.
Wat is macht

Wat is macht

De macht, autoriteit en competentie die iemand heeft om een ​​organisatie, een bedrijf of groep te leiden of om een ​​taak, baan of activiteit uit te voeren, wordt in de volksmond macht genoemd. Autoriteit die iemand heeft en hem in staat stelt een organisatie te leidenDe HR-manager van een bedrijf heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om, indien nodig, te beslissen wie een bepaalde vacante positie zal vervullen in het bedrijf waarvoor hij werkt.Forceer
Definitie van noodtoestand

Definitie van noodtoestand

Het concept van noodtoestand namen een uitzonderlijk scenario dat een natie treft, zoals: het geval van een enkele gebeurtenis, een natuurramp, dreiging van externe of interne oorlog, invasie, verstoring van de orde, epidemieën of uitbraken van ernstige ziekten, onder andere waarvoor de regering in en haar hoogste uitvoerende autoriteit besluiten sommige essentiële rechten geheel of gedeeltelijk te beperken of op te schorten om de orde te garanderen, of als dat niet lukt, om te voorkomen dat de kritieke situatie zich uitbreidt en een nog grotere chaos ontketent.
Definitie van collectieve identiteit

Definitie van collectieve identiteit

Elk individu is lid van een gemeenschap. Hun familieleden, vrienden, buren en medeburgers vormen hun menselijke omgeving en ze hebben allemaal culturele en emotionele banden. Deze banden vormen de collectieve identiteit van een volk. Collectieve identiteit is, kortom, wat de ene menselijke groep van de andere onderscheidt.
Definitie van G7

Definitie van G7

G7 is de afgekorte naam voor de Groep van Zeven en wordt internationaal gebruikt om die groep aan te duiden die precies bestaat uit zeven landen die als de meest relevante en invloedrijke worden beschouwd in politieke, economische en militaire aangelegenheden in de hele wereld. Dit bestaat uit Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, Italië, Japan, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Definitie van gewapend conflict

Definitie van gewapend conflict

Het concept van een gewapend conflict is zeer complex en verwijst naar al die confrontaties waarbij wapens en het gebruik ervan betrokken zijn. Gewapende conflicten zijn een historisch fenomeen dat al sinds het begin van de geschiedenis bestaat en die zich zowel tussen verschillende volkeren als tussen dezelfde mensen kunnen voordoen, dat wil zeggen intern.
Definitie van richtlijn

Definitie van richtlijn

In politieke taal wordt de term richtlijn vaak gebruikt. Politieke groepen, instellingen of overheidsinstanties hebben projecten die in de een of andere richting gaan. De richtlijn zou de focus en richting zijn van een reeks ideeën. Een globaal voorstel heeft een diversiteit aan aspecten en om er samenhang tussen te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat ze een cursus delen.
Definitie van openbaar bestuur

Definitie van openbaar bestuur

De publieke administratie Het bestaat uit een reeks openbare instellingen en organisaties met als missie het besturen en beheren van de staat en enkele openbare entiteiten. Set van staatsinstellingen en organisaties die openbare entiteiten beheren en beherenDeze instellingen of organisaties worden gerund door individuen en hebben een opmerkelijke staf die het functioneren van de verschillende gebieden waarin het normaal gesproken is verdeeld, vergemakkelijkt.
Definitie van sociale beweging

Definitie van sociale beweging

De samenleving bestaat uit individuen die een groep vormen. De maatschappijVanuit dit oogpunt is het voortdurend in ontwikkeling. Een van de factoren die de sociale transformatie van een volk beïnvloedt, zijn sociale stromingen, bewegingen waarvan de sterke stijging een trend markeert die modieus wordt of in ieder geval een grote invloed op het systeem uitoefent.
Definitie van staat

Definitie van staat

Als we het over de staat hebben, verwijzen we naar een vorm van soevereine sociale organisatie die bestuurlijke en regelgevende macht heeft over een bepaald gebied. Wanneer op zijn beurt de rechtsstaat wordt genoemd, omvat dit de organisaties die voortvloeien uit de wet en de bevoegdheidsverdeling. Het concept ontstond oorspronkelijk in platonische dialogen, maar later was het Machiavelli die het woord zelf introduceerde in zijn werk 'The Prince'.
Definitie van zondebok

Definitie van zondebok

Bij het dagelijkse taalgebruik gebruiken we een oneindig aantal merkwaardige uitdrukkingen en het is nuttig om zowel hun ware betekenis als hun historische oorsprong te kennen.In het onderhavige geval is een zondebok iemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor iets dat hij niet heeft gedaan.
Definitie van regime

Definitie van regime

De term regime verwijst in de politieke sfeer naar al dat soort regering dat formeel voor een staat is opgericht, evenals naar de wijze van organisatie van de macht die die staat zal hebben. Met andere woorden, het regime is de vorm of het systeem waarmee een staat zijn regering uitoefent en waardoor hij ook waarden, attitudes en ethische of gedachtestructuren kan overbrengen.
Wat is Retrograde

Wat is Retrograde

Het bijvoeglijk naamwoord retrograde heeft twee betekenissen. Het wordt gebruikt om aan te geven dat een persoon verouderde, reactionaire en ouderwetse ideeën heeft en verwijst aan de andere kant naar een bepaald type beweging. De retrograde mentaliteitEr zijn bepaalde manieren om het leven te begrijpen die niet goed passen bij de huidige tijd.
Definitie van provincie

Definitie van provincie

De term provincie is een term die wordt gebruikt om een ​​territorium aan te duiden dat deel uitmaakt van een andere grotere en superieure geografische entiteit, maar dat tegelijkertijd zijn kenmerken en specifieke functies heeft. De provincie is een puur menselijke creatie om de verschillende ruimtes waarin een samenleving leeft en zich organiseert, geografisch te ordenen. Om
Wat is IMSS

Wat is IMSS

De afkorting IMSS betekent Mexican Institute of Social Security, in de volksmond bekend als sociale zekerheid. Deze overheidsinstelling heeft verschillende functies: het verstrekken van een gezondheidsstelsel aan de burgers, het verwerken van het ouderdomspensioen en het bevorderen van de sociale bescherming van de bevolking.
Definitie van nationaal symbool

Definitie van nationaal symbool

Elementen die het nationale wezen van een land vertegenwoordigen en die verband houden met zijn geschiedenisNationale symbolen zijn die afbeeldingen, figuren, elementen, objecten, onder andere, die de missie hebben om een ​​natie of land van anderen te vertegenwoordigen en ook te onderscheiden. Over het algemeen is hun samenstelling nauw verbonden met de politieke geschiedenis en de waarden van de natie die ze vertegenwoordigen, en ook met die meest relevante karakters in die geschiedenis.Naas
Definitie van bevoegdheidsverdeling

Definitie van bevoegdheidsverdeling

Wat is de verdeling van bevoegdheden? Het is het democratische managementmodel dat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht van elkaar scheidt, zodat ze onafhankelijk optreden en beperkt blijven tot hun functies binnen de regering.Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste theorieën van het moderne politieke systeem en de laatste tijd wereldwijd overgenomen.
Definitie van controle

Definitie van controle

De voorwaarde onderzoek heeft twee toepassingen, enerzijds is het de grondig onderzoek of analyse van iets, en anderzijds, binnen de sociale en politieke ruimte, bestaat het uit het aantal stemmen van een verkiezing.Uitgebreid onderzoek dat is ontwikkeld met betrekking tot een bepaald onderwerpOp verzoek van een gerechtelijk onderzoek is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat een onderzoek ter plaatse wordt uitgevoerd op de plaats waar een misdrijf is gepleegd om van hem enig bewijs te verkrijgen met betrekking tot iemands schuld of meer aanwijzingen om erachter te komen wie heeft was de auteur van d
Definitie van socialistisch systeem

Definitie van socialistisch systeem

De Socialistisch systeem of socialisme is een politieke, sociale en economische orde die Het is gebaseerd op het eigendom en het collectieve beheer, of in gebrekkige staat, van de productiemiddelen, en anderzijds bevordert het een geleidelijke verdwijning van sociale klassen.. Politiek systeem dat een administratie bevordert die de leiding heeft over de samenleving of de staat en de geleidelijke verdwijning van sociale groepenMet andere woorden, in dit type systeem vallen economische middelen binnen de macht van de bevolking in kwestie en is er geen ruimte voor eigendom, juist dat laatste is een
Definitie van politieke wetenschappen

Definitie van politieke wetenschappen

De Politieke wetenschappen is een sociale discipline die zich richt op de theoretische en praktische studie van politiek, van politieke systemen, zoals onder meer monarchie, oligarchie, democratie, en van politiek gedrag.Discipline die politiek theoretisch en praktisch bestudeertOpgemerkt moet worden dat het een wetenschap is die voortdurend in verband staat met andere wetenschappen, zoals: economie, geschiedenis, sociologie, onder meer.
Definitie van Federatie

Definitie van Federatie

De term federatie wordt aangeduid als die staat die bestaat uit de bijeenkomst van verschillende territoriale eenheden, een federatie, het wordt ook meestal een federale staat of federale republiek genoemd en meestal het republikeinse systeem als een regeringssysteem en op enkele uitzonderingen na het monarchale systeem.
Definitie van populair initiatief

Definitie van populair initiatief

We verstaan ​​onder volksinitiatief het geval waarin het volk soeverein een wetgevingsvoorstel kan indienen dat wordt behandeld in het overeenkomstige wetgevende orgaan en dat uiteindelijk wet kan worden.Het idee van volksinitiatief is relatief recent op het gebied van politiek als we er rekening mee houden dat politiek de afgelopen eeuwen een populair recht is geworden en sindsdien hebben de mensen echt in verschillende gevallen kunnen deelnemen. Het
Definitie van aansluiting

Definitie van aansluiting

Het is bekend als lidmaatschap naar die procedure waardoor een persoon sluit zich aan bij een bedrijf, een instelling, een politieke partij, een maatschappelijk werk, een vakbond, onder andere, als een integraal onderdeel ervan, ook het genereren van een record van het bovengenoemde lidmaatschap. Procedure waarbij een persoon onderdeel wordt van een instelling of vennootschap en als zodanig rechten geniet en ook verplichtingen op zich neemt Ondertussen wordt de persoon die zich bij het bedrijf voegt in de volksmond bekend als aangesloten en als zodanig zal het een reeks rechten en plichten op zi
Definitie van centralisme

Definitie van centralisme

De term centralisme duidt die leer aan die de centralisatie van functies en bevoegdheden bevordert als een leidmotief. In wezen bestaat centralisme uit een systeem van staatsorganisatie waarin regeringsbeslissingen uniek zijn en vanuit hetzelfde centrum uitgaan, dat wil zeggen zonder rekening te houden met de verschillende culturen of volkeren waarover ze worden beslist.
Definitie van demagogie

Definitie van demagogie

Het concept dat ons in deze review bezighoudt, kent een terugkerend gebruik in de politiek.Politieke strategie die een beroep doet op de gevoelens en emoties van het publiek om hun gunst te krijgen en te stemmenDemagogie is een politieke strategie die door veel politieke leiders wordt gebruikt en die voornamelijk wordt gekenmerkt door het buitensporig gebruik van vleierij, valse beloften, het promoten van radicale ideeën, onder andere om op deze manier de aandacht en stem van het volk te krijgen.
Wat is voorrecht

Wat is voorrecht

Een voorrecht is een soort voorrecht dat aan iemand wordt toegekend vanwege de positie die hij bekleedt of zijn sociale positie. Daarom is het een bijzondere uitkering die bedoeld is om de begunstigde te beschermen. Over het algemeen worden deze voordelen in verband gebracht met civiele of militaire autoriteiten en met bepaalde openbare ambten.
Definitie van politiek

Definitie van politiek

Mensen organiseren zichzelf in de samenleving op basis van een politiek model gebaseerd op ideeën, principes en gebruiken. Degenen die zich bezighouden met politieke activiteiten kunnen dit doen met twee mogelijke benaderingen:1) om de burgers te dienen die zij vertegenwoordigen of2) met gemiddelde en gemiddelde criteria.
Verdrag van Wenen - Definitie, concept en wat het is

Verdrag van Wenen - Definitie, concept en wat het is

Het zogenaamde Verdrag van Wenen is begin jaren tachtig in werking getreden en is een internationale overeenkomst met betrekking tot de markt voor koopwaar. Het is een pact dat is ingekaderd in het internationaal recht en dat commerciële verkeersovereenkomsten over de hele wereld regelt. Momenteel is het Verdrag van Wenen een overeenkomst die door meer dan 80 landen in de wereld is ondertekend.
Definitie van sociale perceptie

Definitie van sociale perceptie

Onder sociale perceptie wordt verstaan ​​het proces waarmee mensen de sociale realiteit interpreteren. Met andere woorden, het verwijst naar hoe we anderen waarnemen en hoe we hun gedrag interpreteren.Het idee van perceptie is van toepassing op sociale relatiesPerceptie is een van de klassieke thema's in de psychologie. In
Distributieve rechtvaardigheid - definitie, concept en wat het is

Distributieve rechtvaardigheid - definitie, concept en wat het is

Op de een of andere manier zijn we het allemaal eens over de noodzaak van een correcte verdeling van goederen in de samenleving, aangezien we het oneerlijk vinden dat sommigen een overschot hebben en anderen in een situatie van armoede verkeren. Dit idee van de adequate distributie van goederen is wat het concept van distributieve rechtvaardigheid inspireert.
Staatsbeleid - definitie, concept en wat het is

Staatsbeleid - definitie, concept en wat het is

In politieke terminologie wordt het concept van staatspolitiek gebruikt om te verwijzen naar de fundamentele principes die als leidraad zouden moeten dienen voor de regering van een natie. In die zin mag het staatsbeleid niet worden geassocieerd met een specifieke regering of een specifieke ideologie.
Wat is multipolaire en bipolaire wereld

Wat is multipolaire en bipolaire wereld

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden twee grote hegemonische naties, de Verenigde Staten en de USSR. Zijn macht ging verder dan zijn natuurlijke grenzen en in feite was de wereld verdeeld in twee blokken, de communisten en de kapitalisten. In die zin werd de wereldorde tot het verdwijnen van de USSR op een bipolaire manier opgevat.
Definitie van besluit

Definitie van besluit

Bestuurshandeling met het karakter van een norm die wordt gedicteerd door de uitvoerende machtEen besluit is een besluit dat uitgaat van een ter zake bevoegde autoriteit die haar aangaat en dat in de voorgeschreven vormen openbaar zal worden gemaakt..Ook wel genoemd decreet wet, het is een soort van Administratieve handeling, doorgaans van de uitvoerende macht, die een normatieve regelgevende inhoud heeft waarvan de rang hiërarchisch lager is dan de wetten.
Definitie van AAPP

Definitie van AAPP

De verzameling van alle entiteiten en agentschappen waaruit de staat bestaat, staat bekend als openbaar bestuur. Er is echter niet één openbaar bestuur in strikte zin, maar er zijn veel entiteiten waaruit het bestaat. Om deze reden wordt de term in het meervoud gebruikt en worden de acroniemen ook in hun meervoudsvorm AAPP of Public Administrations gebruikt, omdat er een hele reeks autonome entiteiten is met hun eigen rechtspersoonlijkheid.
Wat is First World

Wat is First World

In alle tijden van de mensheid hebben sommige landen economische macht, andere niet. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het label Eerste Wereld om te verwijzen naar de meest ontwikkelde landen ter wereld. Een andere naam leek natuurlijk ook te verwijzen naar de meest achtergestelde naties: de Derde Wereld.
Definitie van anarchie

Definitie van anarchie

Het woord anarchie is de term die we in onze taal gebruiken om een ​​aan te duiden een toestand die in elke context kan voorkomen en wordt gekenmerkt door wanorde, chaos, verwarring en vooral door het ontbreken van een autoriteit om de situatie in kwestie te organiseren en te ordenen. Wanorde en chaos in een alledaagse context of situatie Of het kan gebeuren dat er een autoriteit is, ook al is zijn macht zo zwak dat het lijkt alsof hij er niet direct is.​Als
Definitie van montage

Definitie van montage

Vergadering wordt de bijeenkomst van individuen genoemd om gezamenlijk een besluit te nemen​Vanuit politiek oogpunt is het een lichaam dat veronderstelt volledige of gedeeltelijke wetgevende macht, hoewel het ook mogelijk is dat het alle bevoegdheden van de staat overneemt.Er zijn veel organisaties die deel uitmaken van een democratische samenleving en die de bijeenkomst als het orgaan met de hoogste beslissingsbevoegdheid. H
Populisme - definitie, concept en wat het is

Populisme - definitie, concept en wat het is

De term populisme wordt over het algemeen gebruikt in de politiek. Een regering of partij wordt populistisch genoemd als haar politieke strategie is gebaseerd op voorstellen die aantrekkelijk zijn voor de bevolking, maar een manipulatieve en demagogische component hebben. In feite worden de termen demagogie en populisme normaal gesproken door elkaar gebruikt, omdat beide de intentie uitdrukken om mensen aan te trekken met ideeën die overtuigend klinken maar verborgen belangen verbergen.
Definitie van theocratie

Definitie van theocratie

Het woord theocratie verwijst naar regeringen die gebaseerd zijn op de overtuiging dat de God die de officiële religie regeert ook verantwoordelijk is voor het besturen van aspecten van het politieke, economische en culturele leven. Degene die de politieke en religieuze beslissingen neemt, is dezelfde persoon.
Definitie van autocratie

Definitie van autocratie

Het concept van autocratie is een politiek concept dat wordt gebruikt om dat soort regeringen aan te duiden waarin de macht in één persoon is geconcentreerd en dat daarom de deelname van andere individuen of sociale groepen niet is toegestaan, dat individu brengt hij samen in zijn persoon de macht van totale beslissing.
Definitie van regionalisme

Definitie van regionalisme

De term regionalisme wordt in twee verschillende contexten gebruikt, in de politiek en in de taalkunde. In het eerste geval is het een politieke beweging die zich verzet tegen centralisme en in het tweede geval verwijst het naar de woordenschat van een regio. Op het gebied van politiekDe meeste landen hebben een administratieve afdeling waarin de verschillende gebieden of regio's van het land zijn verdeeld.
Definitie van stadstaat

Definitie van stadstaat

De een van stad Staat is een concept dat het mogelijk maakt om dat aan te duiden een staat die alleen een stad en een karig territorium eromheen heeft en die politiek onafhankelijk en soeverein handelt, met alle autoriteit die overeenkomt met welke staat dan ook, zelfs als die zich in een ander land bevindt, bijvoorbeeld het meest iconische geval van stadstaten in de wereld gebeuren: het Vaticaan.
Definitie van staat

Definitie van staat

De term staat is een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord dat dient om alle elementen aan te duiden en te karakteriseren die deel uitmaken van een samenleving en die binnen de belangrijkste politieke instelling ervan vallen: de staat, dat wil zeggen alles wat gepast is, zal als staat worden geclassificeerd.
Definitie van staatsgreep

Definitie van staatsgreep

De uitdrukking staatsgreep wordt gebruikt om te verwijzen naar de plotselinge en gewelddadige greep van politieke macht door een groep macht en die de institutionele legitimiteit van een staat schendt en die natuurlijk direct in strijd is met de gevestigde orde die wettelijke normen met zich meebrengen.
Definitie van opstand

Definitie van opstand

Een opstand vindt plaats wanneer een grote groep mensen in opstand komt tegen de machthebbers. In onze taal gebruiken we enkele synoniemen voor opstand, zoals rebellie, opruiing, muiterij, opstand, opstand, opstand of insubordinatie. Dit zijn verschillende woorden om een ​​algemeen idee uit te drukken: rebellie tegen een of andere vorm van autoriteit. Alg
Definitie van democratische republiek

Definitie van democratische republiek

Het concept van dit bericht bestaat uit twee verschillende termen. Het idee van republiek komt van het woord res publica, wat in het Latijn het publiek betekent, dat wil zeggen de organisatie van de staat die alle individuen aangaat.In die zin werd de Romeinse Republiek als een vorm van staatsorganisatie geboren om mogelijke misbruiken te voorkomen door een persoon die alle macht in handen had.
Definitie van Oligarchie

Definitie van Oligarchie

De oligarchie is een woord dat in onze taal een aanduidt type overheid dat wordt gekenmerkt door het feit dat de macht wordt uitgeoefend door een zeer kleine groep individuen die normaal gesproken dezelfde sociale en economische rangorde delen.Het is ook vermeldenswaard dat het concept ook wordt gebruikt om naar de reeks zakenlieden of mensen die rijkdom hebben en die de neiging hebben om samen te werken en gezamenlijk op te treden om hun belangen en bezittingen te verdedigen.
Definitie van wisselvalligheden

Definitie van wisselvalligheden

De reeks gebeurtenissen die iemands leven beïnvloeden, vormen hun wisselvalligheden. Over het algemeen zijn wisselvalligheden een combinatie van gunstige en ongunstige gebeurtenissen die zich in de loop van de tijd ongelijkmatig voordoen.Synoniemen van de termHet woord wisselvalligheden wordt in het meervoud gebruikt, maar het bestaat in zijn enkelvoudige vorm, wisselvalligheid.
Definitie van de Estrada-doctrine

Definitie van de Estrada-doctrine

In de geschiedenis van de Mexicaanse politiek vormt de zogenaamde Estrada-doctrine een mijlpaal en op zijn beurt een ijkpunt voor het internationaal recht.De historische contextIn 1913 bevond Mexico zich midden in het revolutionaire proces en de machtsgreep hing in hoge mate af van de mogelijke politieke steun van de Verenigde Staten, een land dat niet alleen de natuurlijke buur is, maar zich destijds ook presenteerde als de meest machtig land op de planeet.
Definitie van invloed op mensenhandel

Definitie van invloed op mensenhandel

Invloed leuren is een vorm van criminaliteit die in sommige wetboeken van strafrecht is opgenomen, maar niet in alle. Deze omstandigheid is te wijten aan de moeilijkheid om precies te omschrijven wat voor invloed peddelen is. In de regel bestaat deze misdaad erin misbruik te maken van een geprivilegieerde situatie om eigen voordeel te verkrijgen of om een ​​ander te begunstigen. Nor
Definitie van Democraat

Definitie van Democraat

Het concept van democraat heeft exclusief en terugkerend gebruik in de politieke sfeer.Enerzijds kan het worden gebruikt om te benoemen aan die persoon die een supporter is, het democratisch systeem of de democratie promoot en verdedigt.De democratie Het is een doctrine die wordt gekenmerkt door het feit dat het de mensen van een natie zijn die de soevereiniteit uitoefenen door hun vertegenwoordigers via verkiezingen te kiezen.
Definitie van governance

Definitie van governance

De voorwaarde bestuur is een woord van recente creatie en verspreiding dat is bedacht met de missie om de efficiëntie, kwaliteit en bevredigende oriëntatie van een staat, een feit dat er een groot deel van zijn legitimiteit aan toeschrijft, met andere woorden, het zou zoiets zijn als een "nieuwe manier van besturen", dat een nieuwe manier van beheer van openbare aangelegenheden bevordert, gebaseerd op de deelname van de het maatschappelijk middenveld op alle niveaus: nationaal, lokaal, internationaal en regionaal.
Definitie van overheid

Definitie van overheid

De term regering verwijst naar het politieke leiderschap van een bepaalde staat of die het uitoefent, dat kan een president zijn, een premier, zoals het geval is bij sommige monarchieën, of belichaamd zijn in een wisselend aantal ministers, aan wie het is belichaamd. De nationale grondwet, de fundamentele regel die staten hebben, verleent de functie van het uitoefenen van politieke macht in een bepaalde samenleving.
Definitie van Magna Carta

Definitie van Magna Carta

Dit concept heeft twee betekenissen. Enerzijds wordt over Magna Carta gesproken als synoniem voor grondwet. Anderzijds verwijst het naar de Magna Carta die in de middeleeuwen in Engeland werd uitgeroepen.De constitutionele tekst van een natieEen Magna Carta of Grondwet is een normatieve tekst waarin de algemene bepalingen voor het organiseren van het leven in de samenleving en het functioneren van de staat worden gepresenteerd.
Definitie van Empire

Definitie van Empire

Een rijk is een staat die een domein over uitgestrekte territoria observeert of, hoewel het deze formeel niet als onderdeel van zijn territorium bezit, een opmerkelijke invloed uitoefent op andere staten die er politiek op reageren.​Ondertussen valt de uitvoerende verantwoordelijkheid voor het leiden van deze staten op de figuur die bekend staat als keizer. M
Definitie van lead

Definitie van lead

Regisseren is een werkwoord dat een handeling uitdrukt waarvan de betekenis is om iets naar een doel te leiden. Je kunt allerlei activiteiten uitvoeren: een bedrijf, een leger, een land of je eigen leven.Regisseren houdt in dat iemand het vermogen heeft om een ​​project te leiden, meestal van een collectief type. Lei
Definitie van constitutionele monarchie

Definitie van constitutionele monarchie

We zouden kunnen zeggen dat de constitutionele monarchie een verzachte vorm van monarchie is, aangezien het veronderstelt dat de macht van de koning in wezen wordt beheerst door de hoogste wet of grondwet van de regio die wordt bestuurd, dat wil zeggen dat de macht van de monarch onderworpen is aan de Magna Carta.
Definitie van socialisme

Definitie van socialisme

Socio-economisch organisatiesysteem gebaseerd op de volledige tussenkomst van de staat en het verdwijnen van klassenSocialisme is een systeem van sociale en economische organisatie dat is gebaseerd op collectief of staatseigendom en beheer van de productiemiddelen en het doel van geleidelijk verdwijnende sociale klassen wordt voorgesteld.
Definitie van Citizen Power

Definitie van Citizen Power

Het concept van de macht van de burger is een concept uit de politiek, relatief actueel, dat verwijst naar de opvatting dat alle burgers die deel uitmaken van een natie, hun rechten vervuld moeten zien. Het concept wordt meestal gebruikt in relatie tot politieke rechten die burgers in staat moeten stellen om niet alleen hun vertegenwoordigers te kiezen, maar ook om hen te controleren en de verschillende procedures uit te voeren om hen te vervolgen en indien nodig te verwijderen.
Definitie van conservatief

Definitie van conservatief

Het woord conservatief is een bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om die mensen of beleidsmaatregelen aan te duiden die juist tot doel hebben traditionele structuren of vormen te behouden, zonder toe te geven aan enige vorm van renovatie of modernisering die kan plaatsvinden. Normaal gesproken zijn de conservatieve groepen in een samenleving degenen die bestaan ​​uit de hogere klassen die altijd terughoudend zijn in progressieve, liberale of linkse opvattingen. In
Definitie van sociale problemen

Definitie van sociale problemen

De mens is normaal gesproken niet geïsoleerd, maar leeft in de samenleving. Daarom delen we allerlei ervaringen met anderen. Op deze manier raken bepaalde problemen grote delen van de bevolking en in zekere zin de hele bevolking als geheel. Dit soort problemen wordt bestempeld als sociale problemen.
Definitie van gradualisme

Definitie van gradualisme

Een van de kwesties waarmee de eerste filosofen uit de oudheid te maken hadden, was de kwestie van verandering, ook wel het probleem van verandering genoemd. Ze stelden dus een algemene vraag: op welke manier worden de dingen veranderd? De antwoorden op deze vraag zijn doorslaggevend geweest in de geschiedenis van de filosofie en in verschillende wetenschappelijke theorieën.
Definitie van berucht decennium (1930-1943)

Definitie van berucht decennium (1930-1943)

De financiële crisis van 1929 had gevolgen voor de hele wereld. In Argentinië daalde de export van vlees en tarwe naar de Britse markt aanzienlijk. Tegelijkertijd nam de invoer van fabricaten af.Als reactie op deze situatie promootte de Argentijnse regering een nieuw industrieel plan en lanceerde ze een model van staatsinterventie in de economie.
OSHA-definitie

OSHA-definitie

OSHA zijn de afkortingen waarmee de afgekorte naam is Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration, een delegatie die reageert en afhankelijk is van managementaangelegenheden Ministerie van Arbeid van de Verenigde Staten en waarvan de belangrijkste missie is om de naleving van de wetten met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplek​Dat wil zeggen, het is de instantie die verantwoordelijk is voor het controleren of elke werknemer zijn werk binnen een gezond en veilig kader uitvoert.He
Definitie van Bondsrepubliek

Definitie van Bondsrepubliek

De Republiek Het is een vorm van organisatie van de staat, een regeringssysteem waarin de macht bij de mensen berust, hoewel de effectieve uitoefening van het management wordt uitgeoefend door een president of een leidinggevende die zojuist door het volk is gekozen door middel van volksstemming.Republiek: Regeringssysteem waarin de macht is verdeeld in drie machten en de verkiezing van hun vertegenwoordigers berust bij het soevereine volkDeze hoogste autoriteit vervult gedurende een bepaalde tijd functies en wordt, zoals we al zeiden, gekozen door burgers die in de betreffende staat wonen en rec
Definitie van uiterst rechts

Definitie van uiterst rechts

Sinds de mens in de samenleving leeft, zijn er verschillende manieren ontstaan ​​om deze te organiseren en te begrijpen. Je zou kunnen zeggen dat het eerste idee over wat politiek is, ontstond in de beschavingen van de antieke wereld, vooral in de Griekse beschaving.Naarmate samenlevingen complexer werden, kwamen er verschillende standpunten naar voren over hoe ze georganiseerd moesten worden. Van
Definitie van sociale status

Definitie van sociale status

De sociale staat, ook wel aangeduid als de sociale staat van het recht, is een concept dat zijn oorsprong heeft in de Duitse politieke cultuur en we kunnen het aan het begin van de Duitse staat plaatsen, terwijl en na een reeks transformaties te hebben ondergaan, vandaag de dag, we kunnen zeggen dat het de ideologische politieke basis vormt van het systeem van de sociale markteconomie.
Definitie van Ambassador

Definitie van Ambassador

De ambassadeur is hij Diplomatiek agent die in het buitenland is geaccrediteerd om officieel de staat te vertegenwoordigen waartoe hij behoort, het hoofd ervan, zoals de president, in het geval van een natie met een presidentieel systeem, of bij gebreke daarvan, de regering van het land van waaruit het komt.
Definitie van despotisme

Definitie van despotisme

Het concept dat ons in deze recensie bezighoudt, heeft een bijna exclusief gebruik op politiek niveau. De despotisme is hij machtsmisbruik of geweld in de omgang met mensen, bestaat uit een onbeperkte manier om macht uit te oefenen​Met andere woorden, de regering is geconcentreerd in de handen van één persoon die alle bevoegdheden bezit en die geen enkele controle of inmenging in de genomen resoluties zal aanvaarden. W
Land definitie

Land definitie

Het concept van een land is ongetwijfeld een van de mooiste en meest complexe concepten die door mensen zijn gecreëerd, omdat het niet alleen verband houdt met geografische of politieke kwesties, maar ook met de emotionele aspecten van elke sociale groep, evenals met de identiteit en het gevoel.
Definitie van een multilaterale organisatie

Definitie van een multilaterale organisatie

Het concept dat ons in deze recensie bezighoudt, hangt nauw samen met de internationale betrekkingen die momenteel worden onderhouden door de landen die deel uitmaken van de planeet.Supranationale organisatie die wordt gevormd door verschillende landen en de missie heeft om gemeenschappelijke beleidslijnen overeen te komen en problemen op te lossen die daarbij betrokken zijnEen multilaterale organisatie is een organisatie die bestaat uit drie of meer landen waarvan de belangrijkste missie is om samen te werken aan de problemen en aspecten die verband houden met de landen waaruit de organisatie i
Noodplan - Definitie, concept en wat het is

Noodplan - Definitie, concept en wat het is

Een noodplan is vervat in een document waarin een reeks strategieën is vastgelegd om met een mogelijke dreiging om te gaan. In het algemeen heeft dit type plan tot doel de mensen die op een plaats werken te beschermen en tegelijkertijd het milieu en de infrastructuur die verband houdt met een activiteit te beschermen.
Definitie van congres

Definitie van congres

De term congres heeft twee wijdverspreide maar verschillende toepassingen, namelijk een ruimte voor debat en presentatie van onderwerpen die van belang zijn onder de deelnemers, en tegelijkertijd impliceert het een van de pijlers van de politiek, namelijk de plaats waar wetten en sociale problemen vanuit het land worden besproken.
Foutmarge - Definitie, concept en wat het is

Foutmarge - Definitie, concept en wat het is

Veel concepten hebben een dubbele dimensie, de spreektaal en de techniek. Dit is wat er gebeurt met het label "foutmarge".In zijn alledaagse zinAls iemand zegt dat er "geen ruimte voor fouten is" met betrekking tot een project, geeft hij aan dat hij om welke reden dan ook geen fouten kan maken.
Definitie van gemeente

Definitie van gemeente

Een kleine administratieve entiteit van een staat die een plaats of meer dan één plaats kan bezettenHet wordt aangeduid met de term gemeente aan die kleine administratieve entiteit die een enkele plaats of meerdere van een staat groepeert.Samenstelling, elementen en bevoegdheden van de gemeenteDe gemeente bestaat uit een territorium met vaste grenzen en de bevolking die het bewoont.
Definitie van nepotisme

Definitie van nepotisme

Het concept van nepotisme wordt vooral gebruikt op het gebied van politiek omdat het een neiging, neiging die in deze context vrij vaak blijkt voor te komen en die erin bestaat dat een politieke leider of autoriteit zijn binnenste kring, familieleden, vrienden onder anderen begunstigt met een openbaar ambt of met een ander voordeel dat rechtstreeks uit de staatskas komt.
Definitie van links (politiek)

Definitie van links (politiek)

Het concept van links Het heeft een historisch en wijdverbreid gebruik in de politieke context, omdat het met dit woord wordt genoemd een van de twee meest populaire ideologische trends (de andere is zijn tegenstander rechts) in de wereld. Links stelt als een van zijn fundamentele stelregels de verandering in de kwestie van de sociale en economische structuur voor, om sociale gelijkheid te bereiken, en is bijgevolg tegen het conservatieve voorstel, vrij verre van verandering, gesteund door politiek rechts.
Resource Management - Definitie, concept en wat het is

Resource Management - Definitie, concept en wat het is

Elke organisatie, publiek of privaat, streeft ernaar een reeks middelen of middelen op de juiste manier te beheren om bepaalde doelstellingen te bereiken. Op deze manier spreken we van resource management om te verwijzen naar het systeem dat elke entiteit gebruikt om aan zijn behoeften te voldoen. Door middelen kunnen we verschillende dingen begrijpen: technologie, financiën, tijd of de werknemers van een entiteit.
Wat is Laissez Faire

Wat is Laissez Faire

Aan het einde van de 18e eeuw organiseerden enkele Franse kooplieden en zakenlieden een protestcampagne tegen staatsinmenging. Een van de slogans die werd gebruikt om hun ongemak uit te drukken, was "laissez faire, laissez passer", wat letterlijk betekent "laat het gaan, laat het passeren".
Definitie van administratief proces

Definitie van administratief proces

Een administratief proces, ook wel administratieve procedure genoemd, impliceert een reeks formele handelingen waarmee een administratieve handeling wordt uitgevoerd die een doel vervult. Het uiteindelijke doel van het proces is het uitvaardigen van een bestuursrechtelijke handeling, het middel waarmee het openbaar bestuur van een plaats voldoet aan het doel om de belangen van het grote publiek te behartigen.
Definitie van dictatuur

Definitie van dictatuur

De dictatuur wordt geroepen regeringsvorm uitgeoefend door een enkele persoon die zijn macht willekeurig en zonder in het bijzonder beperkt wordt door de wet, gebruikt. Zo neemt een dictator beslissingen waarbij hij de mogelijkheden van consensus met het bestuurde volk buiten beschouwing laat, een aspect dat het tegenovergestelde is van een democratische autoriteit, die wordt gekozen door het bestuur ervan.
Definitie van Veto

Definitie van Veto

De term veto heeft een Latijnse wortel en verwijst rechtstreeks een verbod, een ontkenning van iets. Iets verbieden, meestal een wet die door het parlement is aangenomenOver het algemeen wordt het gebruikt door een partij, een organisatie of autoriteit, die het recht heeft om eenzijdig een bepaalde norm te stoppen, te verbieden, dat wil zeggen, met het veto kun je elke normwijziging stoppen, hoewel wat niet kan worden gedaan door middel van het vetorecht, een verandering is.
Definitie van Tirannie

Definitie van Tirannie

Machtsmisbruik, terreur en inperking van individuele vrijhedenDe een van Tirannie Het is een concept dat nauw verbonden is met de politiek, omdat het precies hetzelfde is waar het wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over een politiek bestuur dat wordt gekenmerkt door machtsmisbruik, het met geweld opleggen van politieke beslissingen​Met andere woorden, in tirannie is er geen mogelijkheid tot dialoog, is er geen plaats voor gerechtigheid, billijkheid en veel minder voor het zoeken naar consensus. D
Definitie van recht (politiek)

Definitie van recht (politiek)

Een van de meest gebruikte toepassingen van het woord Rechtsaf wordt precies gegeven op verzoek van de politiek veld waar het wordt gebruikt om een ​​aan te duiden soort politiek denken dat prioriteit geeft aan het handhaven van de orde als een fundamenteel beleid van elk overheidsmanagement​Maar het recht heeft meer definities die het als zodanig karakteriseren en dan moeten we aan het bovenstaande toevoegen: de verdediging van individuele vrijheid, privébezit, de vrije markt, een van de meest prominente.Er moe
Definitie van het Parlement

Definitie van het Parlement

Het parlement wordt de politieke instelling genoemd die deel uitmaakt van de regering van een land en waarvan het belangrijkste kenmerk is dat het uit meerdere leden bestaat (in tegenstelling tot de uitvoerende macht, die de leiding heeft over één persoon). Het Parlement is een van de belangrijkste onderdelen van het democratisch systeem, aangezien het de instelling is die de mensen het meest rechtstreeks vertegenwoordigt en die werkt volgens hun belangen.
Definitie van politieke vertegenwoordiging

Definitie van politieke vertegenwoordiging

Het begrip vertegenwoordiging betekent handelen in het belang of namens iemand. Als we het echter hebben over politiek, impliceert vertegenwoordiging iets meer, aangezien sommige heersers die sommige burgers vertegenwoordigen, het algemeen welzijn van een samenleving als geheel moeten waarborgen. Met andere woorden, als de leden van een gemeenschap een aantal van haar leden selecteren en kiezen om bepaalde regeringsverantwoordelijkheden over te nemen, hebben we het over politieke vertegenwoordiging.
Definitie van Monarch

Definitie van Monarch

In monarchale regeringsvormen, de vorst, ook wel koning of koningin genoemd, is het staatshoofd van de natie​Zoals algemeen bekend is, werd deze vorm van bestuur geboren met het begrijpen van een soort van goddelijke tussenkomst, daarom is het in de praktijk en meer dan wat dan ook in voorgaande eeuwen was de vorst bekleed met een goddelijke uitstraling​De culturen of volkeren die hierin geloofden, gingen er bijvoorbeeld van uit dat de vorst een rechtstreeks uitverkorene van God op aarde was om zijn voorschriften en beslissingen af ​​te dwingen. Traditi
Definitie van CURP

Definitie van CURP

Onder Mexicanen staat de afkorting CURP bekend als de Unique Key of the Population Registry. Zoals de naam doet vermoeden, wordt dit wachtwoord gebruikt zodat burgers toegang hebben tot allerlei informatie met betrekking tot het openbaar bestuur. De CURP moet worden gezien als een nuttig instrument voor zowel de burger als de administratie.
Definitie van burgerschap

Definitie van burgerschap

Burgerschap verwijst naar het behoren tot een bepaalde politieke gemeenschap​Dat wil zeggen, burgerschap is wat uitdrukking geeft aan het behoren van een individu tot een bepaalde samenleving, waaraan hij natuurlijk actief deelneemt op alle niveaus. In het Westen heeft de burger bijvoorbeeld een reeks wettelijke kenmerken en integreert hij tegelijkertijd de politieke gemeenschap van de natie waarin hij deelneemt.Ee
Definitie van reactionair

Definitie van reactionair

De term reactionair wordt in de politiek gebruikt om te verwijzen naar die persoon of groep die zich verzet tegen een revolutionair proces of politieke transformatie. Daarom zijn reactionairen degenen die zich manifesteren tegen de veranderingen die een deel van de samenleving in de samenleving als geheel wil bewerkstelligen.
Definitie van Pardon

Definitie van Pardon

Het pardon impliceert de volledige of gedeeltelijke vergeving van een straf die iemand heeft uitgezeten nadat hij is berecht, of bij gebreke daarvan, de afkoop ervan, die bestaat uit een wijziging van de straf, uiteraard voor een minder zware straf dan die waarvoor hij had gekregen, dat wil zeggen, het ging van een doodvonnis naar een levenslange gevangenisstraf nadat de gratie was ontvangen.
Definitie van Banana Republic

Definitie van Banana Republic

Het concept van de bananenrepubliek verwijst niet naar een specifieke natie, maar wordt normaal gesproken geassocieerd met de landen van Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Dit label wordt gebruikt om te verwijzen naar die landen waar politieke, sociale en economische wanorde heerst. Er zijn verschillende verwante connotaties die we waarnemen.
Sociaal beheer - definitie, concept en wat het is

Sociaal beheer - definitie, concept en wat het is

Het concept van management wordt over het algemeen geprojecteerd in de zakelijke omgeving en we spreken van commercieel management of human resource management. In de sfeer van de samenleving is er echter ook sociaal beheer, een concept dat de afgelopen jaren is bedacht om te verwijzen naar een specifieke academische opleiding met een duidelijke sociale projectie, die problemen zoals marginaliteit probeert op te lossen.
Definitie van dictator

Definitie van dictator

In de materie politiek wordt aangeduid als dictator naar die heerser die alle bevoegdheden van de staat op zich neemt en die vervolgens, door ze allemaal te bezitten, de uitvoerende, wetgevende en gerechtelijke macht niet onderworpen is aan enige vorm van controle. De dictator wordt op alle gebieden en niveaus beschouwd als de hoogste autoriteit en treedt over het algemeen op onwettige wijze toe tot de regering, bijvoorbeeld door een staatsgreep te leiden met medeplichtigheid van de militaire sector, of het militaire veld begeleidt de staatsgreep van een burger.
Definitie van verdrag

Definitie van verdrag

Het eens zijn, betekent ergens over eens zijn. Twee of meer mensen nemen een beslissing na een debat. Ze hebben een gezamenlijke overeenkomst bereikt en beslissen wat ze gaan doen. En die specifieke beslissing is wat ze hebben afgesproken.Menselijke activiteiten zijn afhankelijk van voorschriften en normen die de richtlijnen zijn voor een activiteit (bijvoorbeeld een sportreglement).
Definitie van politieke filosofie

Definitie van politieke filosofie

Er zijn verschillende toepassingen van filosofie. Politieke filosofie is die tak die zich richt op de analyse van politieke inhoud, gericht op goede beroepspraktijken. In deze context reflecteert deze discipline op zijn essentiële principes zoals machtsuitoefening, de ethiek die de politieke praktijk moet begeleiden, vrijheid in besluitvorming, de verschillende vormen van bestuur en de soorten samenlevingen.
Definitie van volksraadpleging

Definitie van volksraadpleging

Op het gebied van democratie kunnen burgers hun politieke mening op verschillende manieren uiten. Een daarvan is door middel van een volksraadpleging, die bestaat uit een raadpleging van alle stemgerechtigde burgers zodat zij zich kunnen uitspreken over een aangelegenheid van algemeen belang. Dit betekent dat een volksraadpleging een participatief democratisch instrument is.