Categorie: Sociaal

Definitie van nationale identiteit

Definitie van nationale identiteit

Onder nationale identiteit wordt verstaan ​​de identiteit van een persoon die verwant is aan de natie waartoe hij behoort, hetzij omdat hij op dat grondgebied is geboren, omdat hij deel uitmaakte van een gemeenschap of omdat hij zich verbonden voelde met de gebruiken en tradities. van die natie. Nationale identiteit is een van de belangrijkste verschijnselen van de moderne tijd, een die op veel manieren botst en worstelt met het concept van globalisering of global village.Het
Definitie van cultuur

Definitie van cultuur

Cultuur is de reeks vormen en uitdrukkingen die een bepaalde samenleving in de loop van de tijd zullen kenmerken.​Onder de reeks vormen en uitdrukkingen wordt verstaan ​​en omvat de gewoonten, overtuigingen, gangbare praktijken, regels, normen, codes, kleding, religie, rituelen en manieren van zijn die overheersen in de gewone mensen die het integreren​De term cultuur heeft een zeer brede betekenis en met meerdere betekenissen. Hetzelf
Definitie van Life Project

Definitie van Life Project

Het levensproject is een opgesteld plan, een vitaal schema dat past in de volgorde van prioriteiten, waarden en verwachtingen van een persoon die, als eigenaar van zijn lot, beslist hoe hij wil leven. Dit levensproject is direct gekoppeld aan de geluk want wat het menselijk hart echt wil, is verbinding maken met de vreugde van een vol leven.
Definitie van persoonlijkheid

Definitie van persoonlijkheid

Persoonlijkheid is de verzameling fysieke, genetische en sociale kenmerken die een individu verzamelt, en die hem anders en uniek maken met betrekking tot de rest​Het heeft een verwijzing in het Latijn personalis, samengesteld uit het woord persoon, wat het masker impliceert dat historisch gewaardeerd werd in het theater, met verwijzing ook in het Grieks prossopon (letterlijk voor masker), en de subjijo -alis, vertaald als "verwezen naar". Z
Definitie van recreatie

Definitie van recreatie

Onder recreatie wordt verstaan ​​al die activiteiten en situaties waarin plezier gaande is, maar ook ontspanning en vermaak daardoor. De recreatieve mogelijkheden die er tegenwoordig zijn, zijn bijna oneindig, vooral omdat elke persoon interesses in verschillende vormen van recreatie en amusement kan ontdekken en ontwikkelen.Dat
Definitie van rechtvaardiging

Definitie van rechtvaardiging

Een rechtvaardiging is een argument dat een idee ondersteunt of ondersteunt. Met andere woorden, het is een manier om iets uit te leggen dat dient als aanvulling op of verduidelijking van een eerdere uitspraak.Het concept van rechtvaardiging wordt gebruikt in het alledaagse taalgebruik, in formele contexten en, ten slotte, op het gebied van wetenschappelijk onderzoekWe moeten rechtvaardigen wat we zeggenAls ik een verklaring afleg, is het zeer waarschijnlijk dat mijn gesprekspartner mij om opheldering zal vragen, dat wil zeggen een rechtvaardiging ervoor.
Definitie van seksuele identiteit

Definitie van seksuele identiteit

De identiteit Seksueel is een innerlijke en ook intieme ervaring. Met andere woorden, elke persoon is vrij om te beslissen met wie hij zijn seksuele neiging deelt of niet. De waarheid is dat er verschillende soorten seksuele identiteiten zijn, wat aantoont dat er ook verschillende manieren zijn om liefde te begrijpen.
Definitie van conflict

Definitie van conflict

Een conflict is een situatie die een probleem, een moeilijkheid inhoudt en kan leiden tot latere confrontaties, meestal tussen twee partijen, of er kunnen er ook meer zijn, wiens belangen, waarden en gedachten absoluut ongelijke en tegengestelde standpunten hebben.. Dit conflict kan dan een gedachtewisseling uitlokken tussen twee mensen die tegengestelde belangen hebben en er kunnen drie dingen gebeuren, die in die discussie kunnen blijven of evolueren naar een regeling of in het ergste geval een gewapende strijd uitlokken, iets dat we al hebben.
Definitie van folklore

Definitie van folklore

De folklore is hij reeks tradities, gebruiken en liederen, onder andere, van een volk, een regio of een land, dat wil zeggen, folklore, ook wel bekend als folklore of folklore, is de uitdrukking van de cultuur van een bepaald volk en dat het het daarom zal onderscheiden van de rest; zijn muziek, zijn dans, zijn verhalen, zijn legendes, zijn mondelinge geschiedenis, zijn grappen, zijn bijgeloof, zijn gebruiken, zijn kunst en al dat product van de subculturen of sociale groepen die naast elkaar in de stad bestaan.
Definitie van veiligheid

Definitie van veiligheid

Veiligheid is het gevoel van bescherming tegen tekorten en gevaren van buitenaf die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden; Voor zover er naar een gevoel wordt verwezen, zullen de criteria voor het bepalen van de mate van veiligheid een zonde zijn van een zekere mate van subjectiviteit. Meestal de term wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar de reeks maatregelen en overheidsbeleid die worden geïmplementeerd om de bevolking te beschermen tegen het lijden van misdaden, vooral degenen die de fysieke integriteit in gevaar brengen.
Definitie van sociaal netwerk

Definitie van sociaal netwerk

Een sociaal netwerk is een sociale structuur die bestaat uit mensen, organisaties of entiteiten die met elkaar verbonden zijn door een of meer soorten relaties, zoals: vriendschap, verwantschap, economische, seksuele relaties, gemeenschappelijke interesses, experimenten met dezelfde overtuigingen, andere mogelijkheden.
Definitie van school

Definitie van school

De school is een onderwijsinstelling waar leerplichtonderwijs wordt geboden. Onderwijsinstelling waar les wordt gegeven Met school begrijpen we die instelling die zich toelegt op het onderwijs- en leerproces tussen studenten en docenten. School is een van de belangrijkste instellingen in het leven van een persoon, misschien ook een van de belangrijkste na het gezin, aangezien men er momenteel van uitgaat dat het kind er vanaf zijn vroege jaren in wordt geïntegreerd om normaal gesproken tegen zijn volwassenheid af te ronden.
Groepsdefinitie

Groepsdefinitie

Een groep bestaat uit een groep mensen die specifieke en wederzijdse rollen spelen, die handelen volgens normen, waarden en doelen die voorafgaand aan hun formele vorming zijn afgesproken om de continuïteit en stabiliteit in een samenleving te behouden..Het is onmogelijk om aan de samenleving te denken zonder een onderverdeling in groepen mensen.
Definitie van gelijkheid

Definitie van gelijkheid

Gelijkheid is de identieke behandeling die een organisme, staat, bedrijf, vereniging, groep of individu mensen aanbiedt zonder enige vorm van bezwaar vanwege ras, geslacht, sociale klasse of andere plausibele omstandigheid van verschil of om het praktischer te maken, is de afwezigheid van elke vorm van discriminatie.
Definitie van empathisch

Definitie van empathisch

Onder empathie wordt normaal gesproken het gevoel verstaan ​​dat gepaard gaat met het begeleiden van pijn of lijden van die persoon die zich in een dergelijke toestand bevindt. De empathische persoon zal degene zijn die dat gevoel laat zien. Wanneer een persoon lijdt aan een bepaalde situatie of oorzaak, kan een andere persoon (bekend of niet van de eerste) empathie voelen voor het simpele feit dat hij erkent dat de toestand van lijden, pijn of verdriet een kenmerkende en veel voorkomende toestand van de mens is. Vaa
Definitie van organisatie

Definitie van organisatie

De term organisatie heeft twee basisreferenties. Enerzijds wordt het woord organisatie gebruikt om de handeling of het resultaat van organiseren of organiseren aan te duiden​En aan de andere kant Er wordt een systeem aangewezen dat is ontworpen om bepaalde doelstellingen of doelen op bevredigende wijze te bereiken, terwijl deze systemen op hun beurt kunnen bestaan ​​uit andere gerelateerde subsystemen die specifieke functies vervullen..De or
Definitie van status

Definitie van status

Status is de positie, de sociale en economische schaal waartoe een individu behoort binnen een gemeenschap, een feit dat zal worden bepaald door de economische situatie die ze hebben, het werk of de professionele activiteit die ze vertonen en het prestige dat ze voor sommigen in hun leven hebben verworven.
Definitie van sociaal-cultureel

Definitie van sociaal-cultureel

De term sociaal-cultureel wordt gebruikt om te verwijzen naar elk proces of fenomeen dat verband houdt met de sociale en culturele aspecten van een gemeenschap of samenleving. Op deze manier zal een sociaal-cultureel element uitsluitend te maken hebben met menselijke prestaties die zowel kunnen dienen om het gemeenschapsleven te organiseren als om er betekenis aan te geven.
Definitie van psychologie

Definitie van psychologie

Psychologie is de wetenschap die zich zowel theoretisch als praktisch bezighoudt met de studie van de biologische, sociale en culturele aspecten van menselijk gedrag, zowel op sociaal als individueel niveau, evenals het functioneren en de ontwikkeling van de menselijke geest..Wat de psychologie in wezen doet, is het rechtstreeks bestuderen van individuen, hoewel het gewoonlijk ook enkele proefdieren gebruikt voor studies, wier gedrag in sommige gevallen gelijk is aan dat van mensen, en haar aandacht richt op hoe zij zich voelen, denken en handelen.
Definitie van gedrag

Definitie van gedrag

Gedrag is de manier waarop een individu zich gedraagt ​​of handelt in het leven of een andere sociale actor​Dat wil zeggen, gedrag is de manier waarop mensen of organismen te werk gaan in het licht van de verschillende prikkels die ze ontvangen en in relatie tot de omgeving waarin ze opereren.Manier waarop een persoon of andere sociale actor zich gedraagt ​​en die ons in staat stelt te weten hoe hij is door zijn acties of nalatigheden We hebben de neiging om dit concept te gebruiken als synoniem voor gedrag en vice versa.Hoe iemand
Definitie van zelfbeoordeling

Definitie van zelfbeoordeling

De zelf beoordeling Het is een methode die bestaat uit het zelf evalueren van de eigen capaciteit die voor deze of gene taak of activiteit beschikbaar is, evenals de kwaliteit van het werk dat wordt verricht, vooral op pedagogisch gebied.Procedure die bestaat uit het zelf beoordelen en evalueren van iemands bekwaamheid of kennis op een bepaald gebiedMensen zijn meer gewend aan het typische reguliere evaluatieproces dat we doorlopen op instigatie van de school of universiteit, waarbij het de leraren zijn die beoordelen of de kennis correct is geleerd.
Definitie van sociale relaties

Definitie van sociale relaties

Relatie wordt die correspondentie of verbinding genoemd die tot stand is gebracht tussen iets of iemand met een ander ding of met een andere persoon. Ondertussen zijn sociale relaties die sociale interacties die worden gereguleerd door sociale normen tussen twee of meer mensen, die elk een sociale positie en een sociale rol vertonen.
Definitie van nieuwjaar

Definitie van nieuwjaar

Tijd verstrijkt onvermijdelijk in het ritme van het leven, dat wordt gekenmerkt door cycli. Het jaar heeft 365 dagen en twaalf maanden. Elke december nemen we afscheid van het huidige jaar om de volgende maand januari te verwelkomen, die het begin van een nieuw jaar markeert. Een verandering in de kalender die reden is om gevierd te worden vanwege de emotionele waarde van deze ervaring die ondanks dat het repetitief is, elk jaar opwindend is.
Definitie van plattelandsbevolking

Definitie van plattelandsbevolking

Het concept van plattelandsbevolking wordt toegepast op die soorten bevolking in niet-verstedelijkte gebieden die zich toeleggen op de primaire productie, of het nu gaat om landbouwproducten of dierlijke producten. De plattelandsbevolking was zowel in de Oudheid als in de Middeleeuwen de belangrijkste centra van bevolkingsconcentratie, macht en belang die verloren gingen door de groei van steden en stedelijke centra van de 15e eeuw tot heden.
Definitie van solidariteit

Definitie van solidariteit

Het is bekend met de term solidariteit met dat gevoel of wordt ook door velen beschouwd als een waarde, waardoor mensen zich verenigd voelen en erkennen en dezelfde verplichtingen, belangen en idealen delen en ook een van de fundamentele pijlers vormen waarop ze zijn gevestigd, de moderne ethiek .Op verzoek van de sociologie geniet de term solidariteit in deze context een bijzondere deelname , zoals we al zeiden, een gevoel dat de eenheid van de sociale banden veronderstelt die de leden van een bepaalde samenleving zullen verenigen.
Definitie van psychometrische test

Definitie van psychometrische test

Op het gebied van psychologie is het belangrijk om objectief en nauwkeurig vast te stellen welke individuen het onderwerp van studie zijn. Houd er rekening mee dat psychologie een wetenschap is en daarom rigoureuze en betrouwbare meetinstrumenten vereist.Een psychometrische test is er een waarin de persoonlijkheid van een individu wordt beoordeeld, evenals hun bekwaamheden.
Definitie van territorium

Definitie van territorium

Het woord territorium verwijst naar het gedefinieerde gebied dat in het legale bezit is van een persoon, organisatie, instelling, staat of land. Het concept territorium is breed en divers. In de geografie wordt het veel gebruikt, en als het in sommige gevallen een politieke opvatting heeft, is het in andere gevallen nauwer verbonden met varianten van landschap, regio, ruimte en klimaat.
Definitie van perspectief

Definitie van perspectief

De perspectief Het is het concrete, specifieke en subjectieve standpunt dat een persoon heeft over een specifiek onderwerp. Het perspectief is niet vast en onwrikbaar, aangezien het gebruikelijk is dat een persoon zijn mening verandert over bepaalde onderwerpen gedurende zijn leven, juist omdat de ervaring ook de manier verandert waarop de werkelijkheid wordt geïnterpreteerd.
Definitie van dating

Definitie van dating

Dating is een fundamentele fase in een relatie. De verloving Het weerspiegelt de wederzijdse kennismaking tussen twee mensen die tijd doorbrengen met daten en die het typische verleidingsproces van de tijd van verovering laten zien. Vrijage beschrijft het begin van een liefdesverhaal gekenmerkt door verliefdheid.
Wat is ware liefde

Wat is ware liefde

Ware liefde is dat gevoel dat als koppel wordt ervaren waar veel mensen van dromen. Er moet op worden gewezen dat, wil liefde waar zijn, er wederkerigheid moet zijn. Er is geen liefde als iemand liefheeft maar niet beantwoord wordt. Het is alleen mogelijk om een ​​gemeenschappelijk project tot stand te brengen met behulp van wederzijdse samenwerking en de wil van beide. War
Definitie van teamwerk

Definitie van teamwerk

Werk dat door meerdere mensen wordt gedaan en één doel nastreeftTeamwork wordt de onderlinge samenwerking van mensen genoemd om tot een bepaald resultaat te komen​Vanuit dit perspectief kan teamwerk verwijzen naar bepaalde sporten, samenwerking voor economische of sociale doeleinden, gezamenlijk genomen initiatieven op het gebied van politiek, enz.Vo
Definitie van centraal zenuwstelsel

Definitie van centraal zenuwstelsel

De Zenuwstelsel is verdeeld in twee grote delen, de Centraal zenuwstelsel en de Perifere zenuwstelsel​Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg, de hersenen op hun beurt bestaan ​​uit de hersenen, het cerebellum en de hersenstam. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit de verschillende perifere zenuwen die naar buiten komen of het ruggenmerg bereiken, deze zijn verspreid over het lichaam.Alle o
Definitie van Hipster

Definitie van Hipster

Het woord hipster is een term die stamt uit de jaren '40 van de vorige eeuw, hoewel hij pas in de jaren negentig meer bekendheid kreeg toen hij werd gebruikt om beschrijf jongeren en adolescenten die tot de midden- en hogere klasse behoren, autochtonen van de stad en die blijk geven van interesses die verre van de overheersende zijn met betrekking tot mode en cultuur, dat is het geval bij de alternatieve muziek of onafhankelijke film, in eenvoudiger bewoordingen, het alternatief of de anti-mode Daar houden deze jonge mensen het meest van.
Definitie van sociale organisatie

Definitie van sociale organisatie

Onder sociale organisatie wordt verstaan ​​elke groep mensen die is ontstaan ​​uit gedeelde elementen, gemeenschappelijke ideeën, vergelijkbare manieren om de wereld te zien.Daarnaast is het belangrijk dat een dergelijke groep mensen als een sociale organisatie wordt beschouwd dat er een doel te bereiken is, of dat nu solidariteit of privé is. Dit is
Definitie van nucleaire familie

Definitie van nucleaire familie

Het gezin is een essentieel referentiepunt voor elk kind dat zich op volwassen leeftijd bewust wordt van de waarde van de wortels en tijdens zijn jeugd opgroeit in een omgeving van bescherming, zorg en liefde. Het kerngezin verwijst naar die kern van persoonlijke intimiteit. Dat wil zeggen, hoewel een familiegroep erg breed kan zijn omdat het bestaat uit grootouders, ooms en neven en nichten, integendeel, de kern wordt alleen gereduceerd tot ouders en kinderen.
Definitie van culturele diversiteit

Definitie van culturele diversiteit

Het woord diversiteit Het is een term die het mogelijk maakt om te verwijzen naar het verschil, de variëteit, de ongelijkheid en de overvloed aan verschillende dingen in een bepaalde context. Y cultureel Het is een term waarmee we kunnen verwijzen naar alles wat gepast is of gerelateerd is aan cultuur.
Definitie van het gevoel van erbij horen

Definitie van het gevoel van erbij horen

De gevoel van verbondenheid Het verwijst naar het gevoel van eigendom of bezit dat een persoon heeft over een object of een materieel goed. Dat wil zeggen, het gevoel erbij te horen toont de relatie die bestaat tussen de eigenaar van een ding en dat eigendom. Het gevoel erbij te horen geeft de eigenaar specifieke rechten over het gebruik en genot van dat materiële goed.
Definitie van familie

Definitie van familie

Het is een emotionele en / of bloedige band tussen ten minste twee mensen, van wie de erkenning zich ontwikkelt op juridisch en sociaal-cultureel gebied volgens een dynamiek van veelheid aan opties, terwijl religie zich inspant om de traditionele voorschriften te handhaven die worden beheerst door de band die voor God is uitgesproken man en vrouw, en de projectie van hun nakomelingen.
Definitie van Bourgeoisie

Definitie van Bourgeoisie

Voor sociologie, De bourgeoisie is een sociale klasse die wordt gekenmerkt door het hebben van haar eigen productiemiddelen en daardoor zal ze een uitbuitingsrelatie aangaan met het proletariaat of de sociale groep van de arbeidersklasse waarvan ze haar arbeidskracht zal kopen, aangezien ze niet beschikt over zijn eigen productiemiddelen.
Definitie van waardeoordeel

Definitie van waardeoordeel

Een oordeel is een mening, een mening of een beoordeling die iemand over iets of iemand maakt en op basis waarvan iemand normaal gesproken bepaalt wanneer iets goed of slecht is, wanneer het waar is of wanneer het niet waar is, wanneer het betrouwbaar is of niet, uit zijn standpunt natuurlijk. De invloed van persoonlijke kenmerken Ondertussen is de Waardeoordeel Het is niets anders dan de beoordeling die een persoon over iets of iemand maakt en die het resultaat is van het onderwerpen van hen aan hun ideeën, persoonlijke waarden, ervaringen, overtuigingen en specifieke omgeving.
Definitie van overbevolking

Definitie van overbevolking

De term overbevolking verwijst naar een ongelukkige situatie die wordt gekenmerkt door de verdringing of opeenhoping van individuen of dieren op dezelfde plaats, die met opzet niet fysiek voorbereid zijn om ze te huisvesten.Dat wil zeggen, het aantal mensen dat een bepaalde ruimte bewoont of bezet, is groter dan de capaciteit die een dergelijke ruimte zou moeten en kunnen bevatten, volgens de parameters van comfort, veiligheid en hygiëne.
Definitie van onderlinge afhankelijkheid

Definitie van onderlinge afhankelijkheid

De voorwaarde onderlinge afhankelijkheid stelt u in staat de wederzijdse afhankelijkheid, dat wil zeggen, wederzijds, dat bestaat tussen twee vragen, variabelen, mensen, landen onder anderen,Kortom, onderlinge afhankelijkheid impliceert een situatie waarin de variabelen, mensen, enz., Die zich in de situatie van onderlinge afhankelijkheid bevinden, wederzijds verantwoordelijk en delen principes die beide onderschrijven.
Definitie van organisaties

Definitie van organisaties

Het woord organisaties verwijst naar die entiteiten die zijn gemaakt door individuen die dezelfde interesses en waarden delen en die daarmee bepaalde doelstellingen willen bereiken. In een organisatie vervult elk individu een specifieke en gespecialiseerde functie met als doel bepaalde resultaten te bereiken.
Definitie van moderne dans

Definitie van moderne dans

Dans is een van de klassieke beeldende kunst. Door middel van bewegingen en ritme drukken dansers emoties en gevoelens uit. Elke dans of dans wordt geassocieerd met een specifiek moment. Sommige maken deel uit van een ritueel, andere zijn slechts een hobby en in de meeste gevallen is deze vorm van artistieke expressie gericht op de wereld van entertainment.
Definitie van vijandig

Definitie van vijandig

Het woord vijandig is een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord dat dient om aan te geven wanneer een persoon, een situatie of een fenomeen agressief of onaangenaam is. Vijandig komt voort uit vijandigheid, de houding om op een agressieve en gevaarlijke manier te reageren op de integriteit van een persoon of wezen.
Definitie van Drag Queen

Definitie van Drag Queen

In de showbusiness zijn er mannelijke artiesten die optreden in dameskleding en make-up. Deze artiesten krijgen een aanduiding, Drag Queen.De Drag Queen vertegenwoordigt geen vrouw met normale kenmerken, aangezien haar kleding en uiterlijk erg overdreven is; met grote plateaus, een opvallende pruik, een provocerende jurk en, kortom, een zeer indrukwekkende enscenering.
Definitie van vrije tijd

Definitie van vrije tijd

Vrije tijd staat bekend als de tijd die mensen besteden aan die activiteiten die niet overeenkomen met hun formele werk of essentiële huishoudelijke taken. Het onderscheidende kenmerk is dat het een recreatieve tijd is die door 'de eigenaar' naar believen kan worden gebruikt, dat wil zeggen, in tegenstelling tot wat er gebeurt met niet-vrije tijd waarin je meestal de tijd van voltooiing niet kunt kiezen, in deze, de persoon kan beslissen hoeveel uur hij wil toewijzen.
Definitie van taken

Definitie van taken

De term plichten verwijst naar de activiteiten, handelingen en omstandigheden die een bepaalde morele of ethische verplichting impliceren. Over het algemeen houden plichten verband met bepaalde houdingen die alle mensen, ongeacht hun afkomst, etniciteit, leeftijd of levensomstandigheden, moeten vervullen om de rest van de mensheid de mogelijkheid te verzekeren om in vrede, waardigheid en met bepaalde gemakken te leven.
Definitie van principes

Definitie van principes

In opdracht van de ethiek, de principes zijn die normen of regels die dienen om het gedrag van een mens te sturen. Reeks normen en waarden die het gedrag van een persoon sturen en sturen zodat hun groei plaatsvindt in overeenstemming met en binnen het kader van de wetDat wil zeggen, de principes bestaan ​​uit algemene normen, universeel uitgebreid tot elke gemeenschap, cultuur, zoals: val niet in leugens, respecteer en heb je naaste lief, respecteer het leven, oefen geen geweld uit met iets of iemand, help degenen die dit het meest nodig hebben zonder te verwachten ontvang er iets voor terug, on
Definitie van een eenoudergezin

Definitie van een eenoudergezin

Het concept van het gezin is zeer breed en kan vanuit verschillende perspectieven worden bestudeerd: de historische evolutie ervan, als instelling van de samenleving, het analyseren van haar functies binnen de samenleving of het opdelen van gezinnen in hun verschillende typologieën. Als we ons richten op de verschillende typen gezinnen, is het mogelijk om de volgende indeling te maken: traditioneel gezin, eenoudergezin en andere modellen.
Definitie van een goede behandeling

Definitie van een goede behandeling

Door in de samenleving te leven, verhouden mensen zich tot elkaar op alle gebieden van het leven, binnen het gezin, op het werk, op school of op straat. In elk geval is er een ongeschreven wet volgens welke het wenselijk is dat een goede behandeling prevaleert tussen individuen.Wat is de goede deal?Hoewel er geen duidelijke en definitieve definitie is van wat een goede deal is, is het mogelijk om enkele van de belangrijkste kenmerken ervan te noemen.
Definitie van onzekerheid

Definitie van onzekerheid

Onveiligheid staat bekend als het gevoel of de perceptie van de afwezigheid van veiligheid die een individu of een sociale groep ervaart met betrekking tot hun imago, hun fysieke en / of mentale integriteit en hun relatie met de wereld. Er zijn verschillende oorzaken en omgevingen waar je kunt verwijzen naar onveiligheid .
Definitie van discipline

Definitie van discipline

Om op elk gebied van de samenleving een orde te hebben, is het noodzakelijk om een ​​reeks richtlijnen en regels vast te stellen die bepalen wat wel en niet mag. Met andere woorden, een discipline. Het omvat de uitvoering van een ordelijke en volhardende actie, om een ​​specifiek goed of doel te bereiken, dat wil zeggen om een ​​doel in het leven te bereiken, wat we ook voorstellen, ongeacht hoeveel doorzettingsvermogen of kracht we hebben en dat zal duidelijk helpen. om dit te b
Definitie van fitness

Definitie van fitness

Het staat bekend als geschiktheid voor dat vermogen en de goede instelling die een persoon toont om een ​​bepaalde taak, baan of functie uit te voeren of uit te oefenen, hoewel we dit niet alleen kunnen herleiden tot een werkactiviteit, maar ook de prestatie en beoefening van een bepaalde sportactiviteit. zoa
Definitie van verwachting

Definitie van verwachting

De verwachting blijkt de gevoel van hoop, illusie, dat een persoon eerder ervaart dan de mogelijkheid om een ​​doel of een ander soort prestatie in zijn leven te bereiken. “Ik stelde hoge verwachtingen in onze relatie en met jouw bedrog deed je niets anders dan alles vernietigen wat we samen hebben opgebouwd. Ik ve
Definitie van sociale controle

Definitie van sociale controle

Wanneer we het hebben over sociale controle, verwijst het naar de groep regels en voorschriften van verschillende soorten die expliciet of impliciet zijn vastgesteld door een samenleving om de orde van individuen te handhaven en de ontwikkeling van een georganiseerde en gecontroleerde levensstandaard mogelijk te maken.
Definitie van de samenleving

Definitie van de samenleving

De de samenleving is de totaliteit van individuen die relaties met elkaar hebben. Mensen delen dus een reeks culturele kenmerken die het mogelijk maakt om groepscohesie te bereiken en gemeenschappelijke doelen en perspectieven vast te stellen. De discipline die zich richt op de studie van samenlevingen is sociologie, gebaseerd op geschiedenis, antropologie, economie, enz.
Definitie van geesteswetenschappen

Definitie van geesteswetenschappen

Wij begrijpen onder de geesteswetenschappen al die disciplines die het gedrag, de conditie en de prestaties van de mens bestuderen, in tegenstelling tot de natuurwetenschappen die hun studie baseren op de analyse van de natuur en de verschijnselen die daarmee verband houden. De geesteswetenschappen, ook wel bekend als sociale wetenschappen, zijn geïnteresseerd in de studie van elementen die verband houden met cultuur, religie, kunst, communicatie en geschiedenis.
Definitie van integratie

Definitie van integratie

Integratie is een fenomeen dat optreedt wanneer een groep mensen iemand van buiten verenigt, ongeacht hun kenmerken en zonder naar de verschillen te kijken. Integratie is erg belangrijk voor alle samenlevingen omdat het haar leden dichter bij samenleven, vrede en harmonieus leven brengt. De verschillen en vooroordelen die ze genereren, zorgen er echter vaak voor dat sommige leden weigeren degenen van buiten de groep te integreren.
Definitie van basisonderwijs

Definitie van basisonderwijs

Het kan gemakkelijk worden gezegd dat basisonderwijs de belangrijkste opleiding is die een individu ontvangt, aangezien het er een is die hem in staat stelt elementaire kennis te verwerven om zijn intellectuele en rationele gevoel te verdiepen. Basisonderwijs maakt deel uit van wat bekend staat als formeel onderwijs, dat wil zeggen dat soort onderwijs dat is georganiseerd in niveaus of fasen, dat duidelijke doelstellingen heeft en dat wordt onderwezen in speciaal daarvoor bestemde instellingen (scholen, hogescholen, instituten).
Wat is vriend

Wat is vriend

Een vriend is de term die we in onze taal veelvuldig gebruiken om aan te duiden die persoon met wie een vriendschap wordt onderhouden. Persoon met wie een vriendschap wordt onderhouden en met wie een eenheid van liefde tot stand wordt gebracht en het verlangen om te delen en dichtbij te zijn in goede en slechte tijden om hem te steunenOndertussen is de vriendschap Het is een interpersoonlijke relatie die twee of meer mensen onderhouden, en die vooral wordt gekenmerkt door de genegenheid, genegenheid en liefde die degenen die erbij betrokken zijn elkaar belijden, en die hen ertoe brengt elkaar te
Definitie van lesgeven

Definitie van lesgeven

Lesgeven is een van de nobelste activiteiten en praktijken die mensen in verschillende gevallen van hun leven ontwikkelen. Het impliceert de ontwikkeling van technieken en methoden van verschillende stijlen die gericht zijn op de overdracht van kennis, informatie, waarden en attitudes van het ene individu naar het andere.
Definitie van altruïsme

Definitie van altruïsme

Begrepen als een van de meest bewonderenswaardige en inherente eigenschappen van de mens, is altruïsme het vermogen om onbaatzuchtig te handelen ten behoeve van anderen die misschien hulp nodig hebben of die in minderwaardige omstandigheden verkeren. Altruïsme wordt beschouwd als een inherente toestand van de mens, aangezien hij, wanneer hij in de samenleving leeft, zich verhoudt tot andere individuen en allerlei gevoelens van mededogen, empathie en liefde ontwikkelt die hem ertoe brengen om op een ongeïnteresseerde en medelevende manier te handelen.
Definitie van discussie

Definitie van discussie

Discussie wordt dat gesprek of debat genoemd dat tussen twee of meer individuen tot stand komt en dat voornamelijk wordt gekenmerkt door het uitwisselen van meningen, standpunten, ideeën en overtuigingen over een bepaald onderwerp. Over het algemeen vindt de discussie plaats tussen de deelnemers van hetzelfde die zeer tegengestelde opvattingen of ideeën naar voren brengen.
Definitie van gemeenschap

Definitie van gemeenschap

Het idee van gemeenschap verwijst naar een reeks individuen. Een groep mensen of dieren kan een gemeenschap vormen zolang ze een element hebben dat hen verenigt. De Spaanse gemeenschap heeft dus een taal, een cultuur en een geschiedenis gemeen, en een groep apen vormt een gemeenschap omdat ze verwantschapsbanden delen en samen vormen ze een clan.
Definitie van humanisering

Definitie van humanisering

Het concept van humanisering is een zeer complex concept dat afkomstig is uit de sociale wetenschappen en dat rechtstreeks verwijst naar het fenomeen waarbij een levenloos object, een dier of zelfs een persoon bepaalde eigenschappen verwerft die als menselijk worden beschouwd en die ze voorheen niet bezaten.
Definitie van afval

Definitie van afval

De verspilling zijn die onder andere materialen, stoffen, voorwerpen, dingen die verwijderd moeten worden omdat ze niet meer bruikbaar zijn.Opgemerkt moet worden dat, zoals we hebben aangegeven, afval wordt geëlimineerd vanwege de nutteloosheid ervan, hoewel het steeds terugkeert dat wat voor de een een verspilling is en als zodanig moet worden geëlimineerd, een ander individu het nog steeds als nuttig kan beschouwen voor zijn of haar leven.
Definitie van affectiviteit

Definitie van affectiviteit

In Psychologie de affectiviteit dat zal het zijn Reactiecapaciteit die een proefpersoon presenteert op prikkels die afkomstig zijn uit de interne of externe omgeving en waarvan de belangrijkste manifestaties gevoelens en emoties zijn.Uitdrukking van gevoelens en emoties die het gevolg zijn van de ontvangst van een externe of interne stimulus In een minder formele en meer omgangstaal, als we het hebben over affectiviteit, weten we allemaal dat we naar die voorbeelden van liefde die een mens aanbiedt aan de mensen van wie hij houdt en waarom niet ook aan andere soorten die ook deel uitmaken van zi
Definitie van incest

Definitie van incest

Het fenomeen incest, dat in veel menselijke samenlevingen lang als een taboe-element wordt beschouwd (hoewel niet in alle), is van aanzienlijke complexiteit. Als we het over incest hebben, bedoelen we de seksuele relaties die tot stand kunnen worden gebracht tussen mensen die familie zijn of die bloedbanden met elkaar onderhouden (bijvoorbeeld tussen broers, neven of ouders en kinderen).
Definitie van gedrag

Definitie van gedrag

Menselijk gedrag is de manifestatie van gedrag, dat wil zeggen, wat we doen. Ons gedrag kan worden geanalyseerd vanuit een psychologisch perspectief, vanuit ethische reflectie of in specifieke zin (bijvoorbeeld consumentengedrag). Aan de andere kant is het concept gedrag ook van toepassing op dieren en is ethologie de discipline die zich met deze vraag bezighoudt.
Definitie van oudere volwassene

Definitie van oudere volwassene

Het concept van Ouderen presenteert een relatief recent gebruik, omdat het is verschenen als een alternatief voor de klassiekers bejaarde en oude man​Ondertussen is een oudere volwassene die persoon die zich in de laatste levensfase bevindt, degene die volgt na de volwassenheid en die voorafgaat aan de dood van de persoon. O
Definitie van douane

Definitie van douane

De douane staat bekend als al die handelingen, praktijken en activiteiten die deel uitmaken van de traditie van een gemeenschap of samenleving en die nauw verband houden met haar identiteit, haar unieke karakter en haar geschiedenis. De gebruiken van de ene samenleving zijn bijzonder en worden zelden exact herhaald in een andere gemeenschap, hoewel de territoriale nabijheid ertoe kan leiden dat sommige elementen ervan worden gedeeld.
Definitie van sociale bijstand

Definitie van sociale bijstand

De sociale zekerheid is een activiteit die zich bezighoudt met verschillende situaties, waaronder de volgende opvallen: het bevorderen van sociale verandering naar een staat van verbetering van mensen, het oplossen van conflicten die ontstaan ​​in menselijke interactie, het versterken en bevrijden van mensen volgens de doelstelling om de algemeen welzijn.Acti
Definitie van protocol

Definitie van protocol

De voorwaarde protocol omvat verschillende betekenissen, terwijl de meest bekende en meest gebruikte door gewone mensen verwijst naar de een reeks gedragingen en regels die een persoon moet naleven en respecteren wanneer hij zich in bepaalde officiële gebieden verplaatst, hetzij vanwege een bijzondere omstandigheid, hetzij omdat hij een positie bekleedt die hem ertoe brengt om door deze gebieden te reizen.
Definitie van etniciteit

Definitie van etniciteit

Is genaamd etniciteit naar die sociale groep, gemeenschap van mensen, die verschillende kenmerken en eigenschappen delen, zoals: taal, cultuur, ras, religie, muziek, kleding, rituelen en festivals, muziek, onder anderen. Groep mensen die onder andere cultuur, waarden, voorouders, gebruiken en gebruiken, ras delenOndertussen zijn al deze gedeelde problemen die de leden identificeren, wat hen ertoe aanzet om door de jaren en eeuwen dezelfde praktijken te blijven volgen als hun voorouders.
Definitie van frustratie

Definitie van frustratie

Frustratie is een typische emotionele reactie die mensen manifesteren wanneer een verlangen of hoop faalt, dat wil zeggen, het bestaat uit een hypernegatief en onaangenaam gevoel dat nauw verband houdt met onbevredigde verwachtingen omdat ze niet hebben kunnen bereiken wat werd gezocht of gewenst.Ondertussen impliceert een mislukking het gebrek aan succes dat iets heeft of het behalen van een negatief resultaat, wat duidelijk niet werd verwacht.
Definitie van waardering

Definitie van waardering

De dankbaarheid is hij gevoel van dankbaarheid dat normaal wordt ervaren als gevolg van het ontvangen van iets van iemand dat verwacht of nodig was, geholpen te zijn in een moeilijke omstandigheid, onder andere situaties.Gevoel van opmerkelijke dankbaarheid dat iemand toont aan een ander die hen heeft geholpen in een complexe omstandigheid Wanneer iemand iets voor ons doet, geeft die houding, dat gedrag, enorme voldoening, heel plezierig natuurlijk, dat roept het gevoel van dankbaarheid op, want die verkregen gunst of voordeel wordt positief gewaardeerd.
Definitie van cognitief

Definitie van cognitief

Het cognitieve bijvoeglijk naamwoord komt van het Latijnse woord cognoscere, wat weten betekent. In de psychologie en pedagogiek wordt deze term gebruikt met betrekking tot het menselijk vermogen om kennis te leren en te assimileren.Op het gebied van psychologie Vanaf 1950 verliet de psychologie de op gedragsveranderingen gebaseerde gedragspostulaten en begon een nieuwe koers met een cognitieve of cognitieve oriëntatie.
Definitie van segregatie

Definitie van segregatie

De term segregatie verwijst naar een van de meest traditionele en hardnekkige sociale problemen van de mensheid en die bestaat uit de scheiding of marginalisatie die iemand, een groep, uitvoert ten opzichte van een ander of anderen als gevolg van ras, cultuur, ideologie of het geslacht dat zij aanhangen.
Teamdefinitie

Teamdefinitie

Een team is een groep mensen die samenkomen om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken​Een grafisch en concreet voorbeeld van een team zijn de, de overtolligheid waardige, voetbalteams, wier doel van hun vakbond is om een ​​van de kampioenschappen te behalen die ze betwisten. De voetballers van dezelfde sportorganisatie werken als een team en vormen een team om hun doel te bereiken.Het karakt
Definitie van sanctie

Definitie van sanctie

De sanctie is de toepassing van een soort van straf of straf op een persoon voor bepaald gedrag dat als ongepast, gevaarlijk of illegaal wordt beschouwd. In die zin kan het concept van sanctie op twee verschillende manieren worden opgevat, hoewel vergelijkbaar en onderling verbonden. Deze twee betekenissen zijn in wezen de juridische en de sociale, elk met specifieke elementen.
Definitie van sociale praktijk

Definitie van sociale praktijk

Ieder mens leeft geïntegreerd in de context van een groep, maakt deel uit van een specifieke samenleving die wordt gekenmerkt door een cultuur. Elke cultuur heeft zijn eigen normen, dat wil zeggen gewoontegedragingen die een specifieke betekenis hebben binnen die cultuur, maar die geen waarde hebben in een andere culturele groep.
Definitie van jeugdcriminaliteit

Definitie van jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit is de algemene naam die eraan wordt gegeven misdrijven die uitsluitend worden gepleegd door personen die de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, over het algemeen vastgesteld in de 18 jaar. Een jongere die bijvoorbeeld nog geen 18 jaar wordt en die zich bezighoudt met verschillende ongeoorloofde handelingen, wordt een jeugddelinquent genoemd.
Forumdefinitie

Forumdefinitie

Een forum is een fysieke of virtuele plek die wordt gebruikt om elkaar te ontmoeten en ideeën en ervaringen over verschillende onderwerpen uit te wisselen. Het woord forum komt van het Latijnse forum, wat plein, markt of openbare ruimte betekent. Het Romeinse forum werd in de praktijk een ontmoetingsplaats en dus voor de uitwisseling van ideeën en meningen.
Definitie van inclusie

Definitie van inclusie

Omvat en bevat iets of iemand. Om te begrijpen wat de term insluiting betekent, moeten we beginnen met het definiëren van de actie van opnemen. Het veronderstelt iets of iemand in een ander ding, ruimte of specifieke omstandigheid te bevatten of te omvatten. Opnemen dan is iets toevoegen aan iets anders dat al bestaat.
Definitie van burgerlijke stand

Definitie van burgerlijke stand

Zoals de naam al zegt, is de burgerlijke stand die instantie of instantie die behoort tot de staat die verantwoordelijk is voor de registratie van verschillende aspecten van het burgerlijke leven van mensen, dit betekent dat het aspecten van iemands dagelijks leven registreert en controleert waarmee ze te maken hebben.
Definitie van pluraliteit

Definitie van pluraliteit

De een van multiculturalisme is een relatief nieuw concept in onze taal en wordt gebruikt om rekening te houden met de verscheidenheid aan culturen die aanwezig zijn in een gemeenschap, in een natie, in een groep, onder andere. Verscheidenheid aan culturen die vreedzaam naast elkaar bestaan ​​en met elkaar omgaan in een territorium en die hun verschillen oplossen door middel van dialoogOndertussen moet deze coëxistentie plaatsvinden in het kader van pacifisme en goede coëxistentie, zodat alle culturen, meerderheid en minderheid, zich naar tevredenheid kunnen ontwikkelen en niet dat de
Wat is delen

Wat is delen

In eenvoudige bewoordingen zouden we kunnen zeggen dat delen is iets van jezelf aan anderen geven. Dat iets geven kan van alles zijn: een deel van ons eten, het geld dat men heeft, persoonlijke illusies of het gevoel van liefde voor een ander. Het concept van delen impliceert dus noodzakelijkerwijs de tussenkomst van twee of meer proefpersonen, meestal één die geeft en één die ontvangt of meerdere die iets ruilen.
Definitie van epistemologie

Definitie van epistemologie

Epistemologie is de wetenschap die de menselijke kennis bestudeert en de manier waarop het individu handelt om zijn denkstructuren te ontwikkelen. Het werk van epistemologie is breed en houdt ook verband met de rechtvaardigingen die mensen kunnen vinden voor hun overtuigingen en soorten kennis, waarbij ze niet alleen hun methodologieën bestuderen, maar ook hun oorzaken, hun doelstellingen en hun intrinsieke elementen.
Definitie van tolerantie

Definitie van tolerantie

Tolerantie kan worden omschreven als een houding, een manier van handelen, een manier van zijn die is gebaseerd op het idee dat alle mensen gelijk zijn en dat we daarom onszelf moeten respecteren, beschermen en accepteren zoals we zijn zonder verdeeldheid te creëren die ons confronteert, zonder aan te vallen of te discrimineren.
Definitie van individu

Definitie van individu

Het concept van het individu is ongetwijfeld van grote complexiteit en rijkdom. In technische termen symboliseert het alles wat niet kan worden verdeeld, hoewel het in algemene termen wordt gebruikt om naar de mens of de mens te verwijzen, omdat het niet kan worden verdeeld of gefragmenteerd. Het individu is dus de kleinste en eenvoudigste eenheid van complexe sociale systemen en ook de bron van waaruit ze zijn opgericht en georganiseerd.
Definitie van sociale context

Definitie van sociale context

Iedereen groeit in een milieu vastbesloten. Hij groeit op in een specifiek gezin, woont in een specifieke stad, gaat om met bepaalde vrienden en beweegt zich in een kring van relaties die bekend staat als de sociale context waarmee een individu onmiddellijk omgaat. Hoewel het waar is dat er geen invloed is via oorzaak en gevolg, is het waar dat geen mens zich niet bewust kan zijn van de omstandigheden waarin hij heeft geleefd, omdat alle ervaringen ons vanaf de wieg beïnvloeden.
Definitie van analfabetisme

Definitie van analfabetisme

Onder analfabetisme wordt verstaan ​​het onvermogen van een mens om elementaire lees- en schrijfbewerkingen uit te voeren. Analfabetisme treedt op als gevolg van een gebrek aan opleiding en hoewel het percentage van de wereldbevolking dat nog steeds onder dergelijke omstandigheden leeft oneindig veel lager is dan op andere momenten in de geschiedenis, zijn er nog steeds tal van samenlevingen en gemeenschappen die een groot deel van de analfabeten in hun bevolking hebben. .An
Definitie van eigen vermogen

Definitie van eigen vermogen

De Gelijkheid is die kwaliteit die in degene die het heeft, hem ertoe zal bewegen iedereen te geven wat hij verdient en overeenkomt. Kwaliteit om iedereen te geven wat verschuldigd is. Synoniem van gerechtigheidMeestal is het een term die wordt gebruikt in relatie tot de Justitie, aangezien het de onpartijdigheid bij het uitvoeren van een deal of een deal​Zelfs vaak worden beide concepten, gelijkheid en rechtvaardigheid vaak als synoniemen gebruikt. G
Definitie van stedelijkheid

Definitie van stedelijkheid

De stad verwijst naar de sociale omgeving waarin mensen leven en samenleven. In deze stedelijke omgeving ontstaat een coëxistentie-relatie waarin het positief is om het algemeen welzijn te zoeken, aangezien het welzijn van de groep ook het individuele welzijn versterkt. Met betrekking tot de kwaliteit van beleefdheid verwijst dit kenmerk naar mensen wanneer ze hun goede manieren en hoffelijkheid oefenen met gebaren van respect naar anderen.
Definitie van Inhibited

Definitie van Inhibited

Van de term geremd kan aanwijzen dat of dat dat het effect lijdt van enige beperking, verbod of belemmering, ofwel om te handelen ofwel om vrijuit te presteren en zoals het is. Als zijn ouders er zijn, Juan, is hij geremd en gedraagt ​​hij zich niet zo losjes als altijd voor de groep. Ik voel me geremd door zijn karakter, hoe hard ik ook mijn best doe, ik kan me niet ontspannen in zijn aanwezigheid.Wat
Homoparentaal gezin - Definitie, concept en wat het is

Homoparentaal gezin - Definitie, concept en wat het is

Een homoparentaal gezin is een gezin waarin de leden van een stel van hetzelfde geslacht de ouders worden van een of meer kinderen. Opgemerkt moet worden dat het Griekse voorvoegsel homo hetzelfde betekent, net als de woorden homoseksueel, homoloog of homoniem.Homopouderparen kunnen vader of moeder zijn omdat ze een kind hebben geadopteerd, via draagmoederschap of als gevolg van kunstmatige inseminatie in het geval van vrouwen.
Definitie van arbeidsverhoudingen

Definitie van arbeidsverhoudingen

Het staat bekend als arbeidsverhoudingen naar de band die wordt gelegd tussen twee of meer mensen op de werkplek of op het werk. Arbeidsverhoudingen zijn die die worden gegenereerd tussen degene die hun personeel (fysiek of mentaal) aanbiedt en degene die het kapitaal of de productiemiddelen aanbiedt voor de eerste persoon die de taak uitvoert (een voorbeeld hiervan is de werknemer van een kantoor en de eigenaar of baas die hem de werkruimte toekent plus alle nodige middelen om de taak uit te voeren).
Definitie van sociale klasse

Definitie van sociale klasse

De maatschappelijke klasse is een een vorm van sociale stratificatie waarin een groep individuen een kenmerk of situatie deelt die hen sociaaleconomisch associeert, dat wil zeggen, hun sociale positie, de koopkracht die ze hebben, de positie die ze innemen binnen een bepaalde organisatie, hun gedrag, ideologische vertegenwoordiging of affiniteit, zowel in gewoonten als in belangen.
Definitie van literaire schedel

Definitie van literaire schedel

In de context van de Dag van de Doden hebben Mexicanen een heel uniek feest georganiseerd. Daarin worden dierbaren herinnerd, maar het is geen trieste en melancholische reis. In feite is er kleur, plezier en humor. De schedels of literaire schedels zijn een duidelijk voorbeeld van de vitale houding van Mexicanen ten opzichte van de dood.